Lietteen keräys Paraisilla

Kanta-Paraisilla, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla sekä Norrskatassa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä. Lietesäiliöiden tyhjennyksistä huolehtivat Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttamat yritykset: 

 • Kanta-Paraisilla L&T 
 • Nauvossa Kaivuu & Kuljetus Saarinen Oy
 • Korppoossa ja Norrskatassa Eerola-yhtiöt Oy 
 • Houtskarissa Lindqvist Trans

Viemäriverkoston ulkopuolella olevan kiinteistön liittäminen lietekeräykseen 

Lietekeräykseen liittymistä varten tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Tietojen ilmoittamiseen on kolme tapaa: 

 • Ilmoita tiedot sähköisessä asiointipalvelussamme
 • Lataa pdf-lomake ja lähetä se täytettynä osoitteeseen liete@lsjh.fi 
 • Tulosta pdf-lomake, täytä ja postita se osoitteeseen LSJH Oy Asiakaspalvelu, Kuormakatu 17, 20380 Turku

Lietesäiliöiden tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta 

Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietekaivojen tyhjennysvälit ja ne ovat kaikille samat riippumatta siitä, onko lietteenkuljetus kiinteistön haltijan tai kunnan järjestämä.

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VESIKÄYMÄLÄJÄTEVESIÄ:

 • Useamman kuin yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa.
 • Yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein.

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VAIN PESUVESIÄ:

 • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein.

Umpisäiliöt:

 • Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliöt voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla, jotta voit tilata tyhjennyksen ajoissa.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietesäiliöitä ei voida tyhjentää ja silloin tyhjennykset siirtyvät eteenpäin. 

Tyhjennyksen tilaaminen Paraisilla

Voit tilata lietetyhjennyksen asiakaspalvelumme, sähköpostitse liete@lsjh.fi tai sähköisen asiointimme kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä.

Huom! Norrskatan saarella tyhjennykset suoritetaan parittomilla viikoilla. Tyhjennystilauksen tulee olla LSJH:n asiakaspalvelussa viimeistään parillisen viikon torstaina.

Lietesäiliön tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi tehdystä ylimääräisestä työstä laskutetaan lisämaksuja. 
Lietetyhjennyksistä lähetetään erillinen lasku tyhjennyksen jälkeen. 

Lietehinnasto Parainen
Kuljetusmaksut€ sis. alvYksikkö
Kuljetusmaksu122,77kpl
Tyhjennyskaluston siirtomaksu, maks. 300 m42,16kpl
Erityistoimenpidemaksu93,62tunti
Hukkanoutomaksu61,38kpl
Täsmätyhjennys, kuljetusmaksu *184,51kpl
Täsmätyhjennys lauantaina, kuljetusmaksu **552,47kpl
Täsmätyhjennys sunnuntaina, kuljetusmaksu **798,00kpl
Pikatyhjennys, kuljetusmaksu *245,54kpl
Käsittelymaksut
Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete27,24m3
Umpisäiliöliete20,76m3
* Ei saatavilla Norrskatassa
** Saatavilla vain Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä. 

Yhdellä käyntikerralla Kanta-Paraisilla, Nauvossa ja Korppoossa voidaan tyhjentää enintään 10 m3 lietettä ja Houtskarissa sekä Norrskatassa enintään 6 m3. 

Tyhjennyskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietesäiliöiden välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu. 

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietesäiliön tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu. 

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietesäiliön sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.  

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä. 

Huom! Jos tyhjennykseen on käytettävä traktoria muualla kuin Houtskarissa, määrätään tyhjennysmaksun lisäksi erityistoimenpidemaksu puolen tunnin mukaan. 

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos 

 • lietesäiliötä ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty, 
 • lietesäiliössä on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa, 
 • lietesäiliön kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin, 
 • lukitus estää lietesäiliön tyhjennyksen, kulkureitti lietesäiliön luo on kulkukelvoton tai 
 • lietesäiliö on tyhjä. 

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä (ei saatavilla Norrskatan saarella) 

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä peritään, kun lietesäiliön tyhjennys tilataan erikseen sovitulle päivämäärälle. Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle arkipäivälle, tulee tilaus tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä. Täsmätyhjennyksen voi Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla tilata erikseen sovitulle lauantaille, sunnuntaille tai arkipyhäpäivälle. Silloin tilaus tulee tehdä neljä arkipäivää ennen tyhjennystä.  

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä (ei saatavilla Norrskatan saarella) 

Jos lietesäiliön tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu. 

Pikatyhjennyksen tilaaminen 

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00. Pikatyhjennyksiä tehdään ainoastaan arkisin. 

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennyksen kuljetusmaksu. 

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut. 

Säännöllisen tyhjennyksen peruutus

Jos lietesäiliöön ei ole vuoden aikana kertynyt lainkaan lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä peruutuslomakkeen ja toimittamalla sen jätehuoltolautakunnalle.  

Tyhjennys tulee peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, jätehuoltolautakunta ilmoittaa siitä sinulle. Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta.