Lietteen keräys Kemiönsaaressa

Kemiönsaaressa Lounais-Suomen Jätehuolto vastaa saostus- ja umpisäiliölietteiden keräyksestä ja kuljetuksesta. Lieteyhjennykset suorittaa paikallinen yrittäjä Östermalm Trading Ab. 

Keräysalue

Lietesäiliöt tyhjennetään kunnan järjestämänä Kemiönsaaren pääsaaren, Lövö-Kasnäslandetin, Rosala-Hiittisten ja Högsåran alueilta. Muilla alueilla kiinteistön käyttäjä tilaa tyhjennykset valitsemaltaan yrittäjältä. 

Lietesäiliöiden tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta

Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietekaivojen tyhjennysvälit ja ne ovat kaikille alueen asukkaille samat riippumatta siitä, onko lietteenkuljetus kiinteistön haltijan tai kunnan järjestämä.

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VESIKÄYMÄLÄJÄTEVESIÄ:

  • Useamman kuin yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa.
  • Yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein.

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VAIN PESUVESIÄ:

  • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein.

Umpisäiliöt:

  • Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliöt voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla, jotta voit tilata tyhjennyksen ajoissa.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietesäiliöitä ei voida tyhjentää ja silloin tyhjennykset siirtyvät eteenpäin. 

Lietetyhjennyksen tilaaminen Kemiönsaaressa

Tilaa tyhjennys vähintään 2 viikkoa etukäteen. Näin ajoreitit voidaan suunnitella ajoissa ja lietekaivot tyhjennetään järjestelmällisesti. Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että lietekaivo on tyhjennettävä neljän arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä tilaustyhjennysmaksu. Tilaa lietekaivon tyhjennys asiakaspalvelustamme tai sähköpostitse liete@lsjh.fi

Lietesäiliön tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi tehdystä ylimääräisestä työstä laskutetaan lisämaksuja. 
Lietetyhjennyksistä lähetetään lasku tyhjennyksen jälkeen.

Lietehinnasto Kemiönsaari
Kuljetusmaksut€ sis. alvYksikkö
Kuljetusmaksu92,05kpl
Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 – 14 m327,61kpl
Tyhjennyskaluston siirtomaksu, maks. 300 m49,30kpl
Erityistoimenpidemaksu100,48tunti
Hukkanoutomaksu46,02kpl
Tilaustyhjennys, kuljetusmaksu184,08kpl
Pikatyhjennys, kuljetusmaksu276,12kpl
Käsittelymaksut
Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete27,24m3
Umpisäiliöliete20,76m3

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä. Kerralla tyhjennettävän lietteen määrä on enintään 5 m³. 

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5–14 m³ 

Jos lietettä on 5–14 m³, lisätään tyhjennyshintaan lisäkuljetusmaksu. Jos lietettä on enemmän kuin 14 m³, joudutaan säiliö tyhjentämään kahdesti ja siitä veloitetaan kaksinkertainen kuljetusmaksu. 

Tyhjennyskaluston siirtomaksu 

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietesäiliöiden välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu. 

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietesäiliön tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu. 

Erityistoimenpidemaksu 

Jos lietesäiliön sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella. 

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai säiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä. 

Hukkanoutomaksu 

Hukkanoutomaksu peritään jos 

  • lietesäiliötä ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty, 
  • lietesäiliössä on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa, 
  • lietesäiliön kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin, 
  • lukitus estää lietesäiliön tyhjennyksen, kulkureitti lietesäiliön luo on kulkukelvoton tai 
  • lietesäiliö on tyhjä. 

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja. 

Tilaustyhjennysmaksu 

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että säiliö on tyhjennettävä neljän arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä tilaustyhjennysmaksu. 

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä 

Jos lietesäiliön tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu. 

Pikatyhjennykset 

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00. Pikatyhjennyksiä tehdään ainoastaan arkisin. 

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennyksen kuljetusmaksu, samoin samalle päivälle tilatusta pikatyhjennyksestä. 

Käsittelymaksu 

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä säiliöstä on tyhjennetty. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut. 

Säännöllisen tyhjennyksen peruutus

Jos lietesäiliöön ei ole vuoden aikana kertynyt lainkaan lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä peruutuslomakkeen ja toimittamalla sen jätehuoltolautakunnalle.  

Tyhjennys tulee peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, jätehuoltolautakunta ilmoittaa siitä sinulle. Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta.