Kehityshankkeet

Kiertotalouden kehittämistä osana valtakunnallisia yhteistyöverkostoja

Lounais-Suomen Jätehuolto toimii kiertotalousverkostojen veturina Turun ja Salon seudulla, ja rakentaa alustaa yksityisten ja julkisten toimijoiden uudenlaiselle innovatiiviselle yhteistyölle. LSJH:sta onkin kasvanut omaa perustehtäväänsä laajempi kiertotalouden mahdollistaja. Kehityshankkeet ovat liittyneet muun muassa poistotekstiilien kierrätykseen, kiertotalouskeskuksiin, vähäpäästöisempään yritys- ja kaupunkitoimintaan sekä materiaalien uudelleenkäytön edistämiseen. Yhteistyötä tehdään laajasti korkeakoulujen, yritysten, kuntien, kehityslaitosten ja eri yhteisöjen kanssa. Kehitystyö luo myös uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia yritystoimintaan. Alla on listattu hankkeita, joissa LSJH on ollut toteuttajana tai partnerina. Tutustu hankkeisiin alla olevista linkeistä ja kysy meiltä lisää!

Käynnissä olevat hankkeet

Toteutusaika: 1.4.2023-31.3.2025  

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran vastaanoton ja käsittelyn vakiinnuttaminen kolmannen sektorin ohella laajemmaksi alueelliseksi yhteistyöverkostoksi.   

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan toimintamalli uudelleenkäytettävien tavaroiden ja uudelleenkäyttöön valmisteltavien materiaalien vastaanotosta jätehuollon palvelujen yhteydessä. Materiaalien käsittelyä kehitetään niin, että alueen yrityksillä ja yhteisöillä on laajemmat mahdollisuudet saada niitä käyttöönsä.  

Jätteen ja uudelleenkäyttöön sopivan tavaran yhteisvastaanottopilotti tarjoaa asukkaille uuden palvelun. Kun käytöstä poistettujen tavaroiden uudelleenkäyttöön sopivuudesta ei ole varmuutta, ne voidaan tuoda samaan vastaanottoon, jossa niiden uudelleenkäyttöön sopivuus arvioidaan ja jäljelle jäävät jätteet ohjataan jatkokäsittelyyn. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen yritykset, jotka kehittävät omaa liiketoimintaansa uudelleenkäyttömarkkinoilla ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Yritykset saavat kiertotalouden osaamista, materiaaleja omaan liiketoimintaansa sekä synergiaetuja uusien materiaalien kokeiluista yhteistyössä alueen muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa.  

Lounais-Suomen Jätehuolto toimii hankkeen koordinaattorina ja hankepartnerina on Kestävän Kehityksen Yhdistys ry Turun Ekotori. 

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta rahoittavat lisäksi sen toteuttajat.

Toteutusaika: 1.12.2022 – 30.11.2026 

tExtended on EU:n rahoittama hanke, jonka yleistavoite on tekstiilijätteen vähentäminen 80 %:lla teollisten symbioosien avulla ja demonstroimalla tehokkaita tekstiilin hyödyntämis- ja kierrätysmenetelmiä yhdistettynä digitaalisiin työkaluihin, tunnistusmenetelmiin ja tietopohjaisiin ratkaisuihin kestävän tekstiilikiertotalouden tukemiseksi. Hankkeen tuottama tieto tekstiilien kiertotalouden ratkaisuista edistää vihreää ja digitaalista siirtymää ja tukee samalla eurooppalaista tekstiilialaa luomalla uutta liiketoimintaa sekä kasvattamalla sen kilpailukykyä ja resilienssiä. Hankkeeseen osallistuu 20 organisaatiota kymmenestä maasta. 

tExtended-hankkeessa luodaan yleissuunnitelma sekä malli kestävälle tekstiilien ekosysteemille. Tekstiilivirtoja pyritään optimoimaan siten, että materiaalien arvo voidaan säilyttää tavalla, joka on turvallinen ja samalla kestävä talouden ja ympäristön kannalta. Hankkeen toimenpiteiden avulla on mahdollista luoda työpaikkoja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Myös paikallisia toimijoita osallistetaan ratkaisujen testaamiseen, ja yhteistyöllä varmistetaan mallin toimivuus. Erityisesti pyritään tehokkaaseen kierrätykseen uudelleen käytettävissä tekstiilituotteissa. 

Lounais-Suomen Jätehuolto keskittyy hankkeessa erityisesti tekstiilikuidun laadun kehittämiseen sekä sensoritekniikan testaamiseen ja kehittämiseen poistotekstiilin materiaalilajittelussa. 

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai HADEAn kantaa. Euroopan unioni ja avustuksen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä. 

Hankkeen verkkosivut https://textended.eu/ 

Toteutusaika: 16.4.2021 – 31.12.2025  

Investointihankkeessa tullaan rakentamaan Lounais-Suomen Jätehuollolle Turun Topinpuistoon täyden mittakaavan poistotekstiilin jalostuslaitos, joka lajittelee ja jalostaa Suomessa erilliskerättyä kuluttajapoistotekstiiliä. Jalostuslaitos valmistaa lopputuotteena kierrätyskuitua, jota myydään teollisuusyrityksille jatkojalostettavaksi esimerkiksi langaksi tai raaka-aineeksi uusiin tuotteisiin, kuten esimerkiksi kuitukankaisiin. Projektin tavoitteena on saada noin 40 % kerätystä kuluttajapoistotekstiilistä materiaalikiertoon sekä kasvattaa kierrättämiseen ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkojen määrää Suomessa.  

Jalostuslaitos tuo keskeisen puuttuvan palasen Suomen tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiin ja osaltaan mahdollistaa Suomen kehittymisen poistotekstiilien edelläkävijäksi ja yhdeksi Euroopan tekstiilien kierrätyskeskittymäksi.  

Hanke on saanut NextGenerationEU-rahoitusta.  

Toteutusaika: 1.2.2022 – 31.1.2024  

Telavalue -hankkeen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla. Telavalue on Business Finland Co-Innovation-hanke, joka koostuu julkisesta tutkimushankkeesta sekä kuudesta yritysprojektista.  

Hankkeen teemoja ovat muun muassa vastuullinen ja kiertotaloudenmukainen tekstiililiiketoiminta, biopohjaisten ja kierrätyskuitujen soveltaminen tekstiilituotteisiin, uudet kiertotalouden liiketoimintamallit ja tekstiilimateriaalien kierto.  

Julkisessa tutkimushankkeessa ovat mukana VTT, LAB-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, ja tutkimushanketta rahoittaa Business Finland yhdessä 17 yrityksen ja muun organisaation kanssa.   

Telavalue-hanke linkittyy Telaketjun aiempiin hankkeisiin ja ExpandFibre-ekosysteemiin. Lounais-Suomen Jätehuolto toimii Telavalue-hankkeessa rahoittajana sekä materiaalin toimittajana.  

Tutustu Telavalue-hankkeeseen 

6Aika: CircHubs 2

June 2021 – May 2022 

In CircHubs2 project we created a “circular economy store” concept, a new type of operating and service platform that enables the deployment of service concepts with the principles of the circular economy and sustainable development.  

6Aika: CircHubs2 -project offered innovation and development support to the companies to accelerate their own circular economy business concepts in Turku and Oulu. We brought companies together to co-create new upcycling and circular economy businesses that support reuse and upcycling of the waste material streams.   

6Aika: ILPO – Climate positive business parks and value chains   

April 2020 – March 2022 

6Aika: ILPO project offers supported for companies to develop low emission services and business in Turku, Vantaa and Tampere region. We bringed together different actors from from field of circular economy to find new solutions. We developed emission calculation and carbon roadmaps to different value chains, business parks and circular economy hubs. The activities took place in Topinpuisto circular economy hub in Turku, upcoming circular economy hub in Vantaa and companies dealing with value chains in Tampere region

6Aika: CircHubs – Circular Economy Hubs of the Future 

May 2017 – September 2019  

“Circular Economy Hubs of the Future” (CircHubs) is a project that is developing the circular economy hubs of the six biggest cities in Finland, referred to as “6Aika” in this project. The objective is to find some new business models and operations for these urban areas, as well as new partnerships and new forms of cooperation. A further objective is to support the commercialisation of innovations relating to circular economy. 

The common “6Aika” strategy of six cities aims to develop increasingly open and smart services. The objective is to create new competence, new business operations and new jobs in Finland. 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) is participating in the project by developing the Topinpuisto circular economy network. 

Learn more about “Circular Economy Hubs of the Future”: http://circhubs.fi/ 

The Telaketju Network 

Previously, end-of-life textiles could barely be recycled because there was little information and few collections, sorted materials, product ideas, production plants, technologies or markets. In order to be able to develop textile material recycling, the chain needs to include all of its parts. No operator can overcome the challenges of this alone and so Telaketju was put together to help out. 

Telaketju originated as a group of follow-up projects for the “Textile 2.0” project of the LSJH and the Turku University of Applied Sciences. With the help of the initial project, Telaketju grew into a nationwide cooperation network during 2016. Now the work continues with the support of numerous partners and several subprojects. The subprojects were distinguished from one another by naming them according to their main funders. 

(tälle ei ole alkamis- tai päättymisaikaa, on olemassa oleva verkosto, jossa ollaan vahvasti mukana) 

Telaketju TEM 

August 2018 – August 2020 

The Ministry of Employment and the Economy (TEM) has granted the LSJH support targeting circular economy investment and development projects. The purpose is for the company to launch an end-of-life textile processing plant project with the intention of implementing the plant in phases. The project is seeking premises in Turku for the implementation of the first phase. The support granted to the project makes it possible to acquire the equipment base for treating end-of-life textiles and processing them later on for the needs of companies both in Finland and on the international markets. The total budget of the project is 300,000 euros for investments and another 300,000 euros for development work. Since the processing plant is intended for the future treatment of end-of-life textiles coming from all over Finland, the project is being funded not only by the Ministry of Employment and the Economy, but by the waste management companies of almost all the municipalities in Finland as well. At the same time, the waste management companies are engaging in development work in preparation for an EU Waste Management Directive amendment, according to which the separate collection of textile waste must be arranged by 2025. 

The project will make it possible to launch the end-of-life textile processing plant pilot and plan later phases. The project steering groups is comprised of the Finnish Solid Waste Association (FSWA) and member companies, the VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT), the Turku University of Applied Sciences Ltd, the Lahti University of Applied Sciences Ltd and Suomen Tekstiili & Muoti ry (a registered textiles and fashion association). 

Telaketju AIKO 

May 2018 – May 2019 

The AIKO funding for launching new regional innovations and experiments, granted by the Regional Council of Southwest Finland to the LSJH, supports the implementation of the first phase of the Finnish processing plant for end-of-life textiles in Southwest Finland and the planning of later phases. This subproject is preparing a market survey for end-of-life textiles products, as well as the business plan of the plant. Its funding provides support for the development of high-quality sorting so that the materials to be processed will meet the needs of companies utilising end-of-life textiles as well as possible. 

The total budget of the project is 73,000 euros. The project steering group is comprised of the FSWA and member companies, the VTT, the Turku University of Applied Sciences, the Lahti University of Applied Sciences and Suomen Tekstiili & Muoti ry. 

Telaketju YM 

February 2017 – December 2018 

The LSJH provides Telaketju with overall coordination, seeking solutions to the challenges associated with collecting and sorting end-of-life textiles This pilot project comprises three trials, which produce information to consumers, clarify terms and legislation, test the possibilities of source separation, try different ways and means of collection, map the suitable quantity and quality of end-of-life textiles for the material cycle, and pilot the training of textile sorters at Telakoulu (a school being piloted as well). 

The pilot project is funded by the Ministry of the Environment (YM), the FSWA, Lännen Tekstiilihuolto Oy (a workwear and textile rental and maintenance business), the city of Turku, Fortum Waste Solutions Oy and Suomen Tekstiili & Muoti ry, as well as the parties participating in the pilots through self-financing. The pilot project provides results which are all publicly available. 

Telaketju TEKES 

April 2017 – September 2018 

TEKES, a Telaketju subproject funded by Business Finland, comprises research and development projects for various companies and a public project planned to support these projects. The public project involves the VTT, the Turku University of Applied Sciences and the Lahti University of Applied Sciences as research partners, as well as the companies (including the LSJH) participating in the project. The research will determine, for instance, the potential and risks of textile recycling, the environmental load of the various material fractions, and the suitability of different technologies to end-of-life materials. The research will also model the business potential of textile recycling as a whole in Finland. The focus is on the development of processes and the discovery of new parties to utilise various material fractions, and new ways of doing so. 

Learn more about the Telaketju Network at: https://telaketju.turkuamk.fi/ 

Early Childhood Education: Circular Economy Project “Multaa ja mukuloita” 

“Multaa ja mukuloita”, a project being piloted in day care centres, is making food and nutrient cycles familiar through small-scale gardening. The programme also includes redworms for composting, fungi cultivation and fertiliser experiments, as well as food plate models not only from around the world, but the future as well. 

The project objective is to raise food appreciation, reduce food losses, and make recycling familiar to children and families coming from various cultural backgrounds.  

This project of Sateenkaari Koto ry, a registered association providing day care services, is funded by the Finnish National Board of Education while Valonia, a service centre for sustainable development and energy, is acting as the coordinator. The LSJH is serving as a cooperation partner together with Arkea Oy, a conglomerate providing a variety of services to schools and businesses, and Natur och Miljö rf, a registered environmental and nature protection association. The project is being implemented as a pilot in the seven day care centres run by Sateenkaari Koto ry, after which the best action models observed will be disseminated for extensive use.