Avfallsservice i Masku

Sydvästra Finlands Avfallsservice har å invånarnas vägnar konkurrensutsatt avfallstransporten inom hela kommunområdet och sköter organiseringen av avfallshanteringen samt kundservicen.

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett så kallat samkärl eller ”kimppakärl”. Invånare och fritidsboende på öar ska däremot föra sitt avfall till gemensamma avfallskärl vid områdesinsamlingspunkterna.

I avfallskärlet samlar man sorterat brännbart avfall, som används för att producera energi i avfallskraftverk. Återvinningsbart avfall kan föras till en allmän återvinningspunkt. Farligt avfall bör föras till exempel till sorteringsstationen.

Om din fastighet ligger i en tätort med 10 000 invånare ber vi dig observera att det är obligatoriskt att sortera bioavfall separat antingen i en kompost eller i ett tömningsbart bioavfallskärl. På avfallshanteringskartan kan du se om din fastighet omfattas av skyldigheten i ett tätortsområde med 10 000 invånare. Läs mer om insamling av bioavfall här.

Avfallshantering i skärgården, dvs. områdesinsamlingspunkter

Om du är osäker på om du behöver skaffa egna tömningsbara avfallskärl till din skärgårdsfastig-het eller om du ska ta fastighetens avfall till områdesinsamlingspunkten kan du kontrollera det på avfallshanteringskartan eller be vår kundtjänst om råd.

Områdesinsamlingspunkterna ligger på öar och nära stränder på platser där skärgårdsbor och stug-ägare vistas. En del av områdesinsamlingspunkterna används bara på sommaren, resten används året om av de boende. En del av områdesinsamlingspunkterna är låsta. Nyckel till avfallskärlen får man genom att kontakta vår kundtjänst.

Avfallsavgiften för områdesinsamling är en årsavgift som tas ut för varje bostads- eller fritids-byggnad. Då fastigheten byter ägare betalas avfallsavgiften för det innevarande året av den som ägde fastigheten den 1 januari.

Kompostering av matavfall sänker årsavgiften för områdesinsamling. Årsavgiften för en fast bo-stad påverkas också av antalet boende. Priserna finns längst ner på denna sida. Anmäl komposte-ring skriftligen till avfallshanteringsnämnden senast den 31 mars, anvisningar för anmälan finns här. Då kan områdesinsamlingsavgiftens komposteringsrabatt beaktas i faktureringen för samma år. Observera att komposteringsrabatt inte beviljas efter att faktureringen gjorts. Komposterings-anmälan ska uppdateras vart femte år.

Anskaffning och placering av avfallskärl

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste storleken på ett blandavfallskärl är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj på fyra. Vår kundtjänst hjälper dig välja ett lämpligt kärl. Avfallskärl kan köpas till exempel i järnhandlar. Vi hyr även ut kärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till ett avstånd av högst tio meter. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Tömning av avfallskärl

Kärl med brännbart blandavfall ska tömmas minst var fjärde vecka. Undantaget är fastigheter som ligger utanför en tätort. För dem kan man även välja ett tömningsintervall på åtta veckor un-der vintersäsongen (vecka 41–17). Man kan förlänga tömningsintervallet för blandavfallskärl ge-nom att sortera bioavfallet separat antingen genom att kompostera det eller sortera det i ett töm-ningsbart bioavfallskärl. Om man komposterar matavfall i en kompost som skyddas från smådjur eller sorterar det i ett tömningsbart bioavfallskärl kan man låta tömma blandavfallskärlet var åt-tonde eller till och med var 16:e vecka.

Bioavfallskärl ska tömmas minst varannan vecka. Man kan använda ett tömningsintervall på fyra veckor om man samlar bioavfallet i ett ventilerat bioavfallskärl, ett djupinsamlingskärl eller ett avfallskärl som placerats i ett kylt avfallsrum, samt vintertid (vecka 41–17) om fastigheten ligger utanför en tätort.

Förpackningsavfallskärl ska tömmas minst var 24:e vecka.

Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport minst från maj till början av oktober (vecka 18–40). Om man bara använder avfallskärlet på sommaren ska det vara tomt efter att sommaranvänd-ningen upphört.

Märk avfallskärlet med en dekal som anger vilket typ av avfall som ska samlas in, t.ex. brännbart avfall, samt fastighetens adressnummer eller annan identifierande information. Avgiftsfria avfall-skärlsdekaler kan beställas från vår kundtjänst eller på adressen https://www.lsjh.fi/sv/radgivning/tilaamo-sv/.

Målet är att alltid tömma avfallskärlen samma veckodag, men tömningsdagen kan variera med +/- 2 arbetsdagar. Du kan se nästa tömningsdag för ditt avfallskärl via Chatbot-tjänsten på vår webb-plats med hjälp av ditt kundnummer. Avfallskärlen töms inte på söckenhelger. Ändringar som påverkar tömningen ska meddelas LSJH senast tre vardagar före tömningen. Sådana ändringar är bl.a. avslutande av tömningstjänsten, avbokning av en tömningsgång eller tidsbestämt avbrott i tömningarna. Kom ihåg att se till att LSJH har dina aktuella kontaktuppgifter.

Avfallsavgifter i Masku

Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,01
1406,35
1506,52
1907,19
2007,37
2207,70
2408,04
3009,05
3309,56
3409,72
36010,07
37010,23
38010,40
60014,11
66015,13
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura

Områdesinsamlingsavgift

Områdesinsamlingspunkterna är ämnade för fastigheter som finns på öar och bakom svåra vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av områdesinsamlingspunkter för brännbart avfall som finns på kommunens område.

Brännbart avfall
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej bioavfall260,78
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar bioavfall203,74
Fast bostad med en invånare, komposterar ej bioavfall163,42
Fast bostad med en invånare, komposterar bioavfall107,69
Fritidsbostad, komposterar ej bioavfall189,68
Fritidsbostad, komposterar bioavfall131,95
Extranyckel till områdesinsamlingspunkt45,50/st
Avgift för bortkommen nyckel90,50/st

Avfallsservicens grundavgift

Utöver tömningsavgift för avfallskärl uppbärs det i kommunen in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar årligen avfallsservicens grundavgift av alla bostäder och fritidsbostäder. Avgiften debiliteras också av obebodda fastigheter.

Övriga tjänster