Avfallsservice i Pöytyä

Blandavfall

Tömningstjänster för blandavfall omfattas inte av LSJH i din kommun. I din kommun tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal med en valfri avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar för sin service enligt sin egen prislista. Vi rekommenderar att du begär offert från flera transportföretag, innan du bestämmer dig.

Förpackningsavfall

Beställ ett avfallskärl för glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar och tömning av kärlet via LSJH:s kundtjänst.

Bioavfall

Om din fastighet ligger i en tätort med 10 000 invånare, ska du enligt avfallslagen sortera bioavfall separat antingen i en kompost eller i ett tömningsbart bioavfallskärl. På avfallshanteringskartan kan du se om din fastighet omfattas av skyldigheten i ett tätortsområde med 10 000 invånare. Läs mer om insamling av bioavfall här.

Förutom att beställa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett s.k. kimppakärl.

Beställ ditt bioavfallskärl och dess tömning via LSJH:s kundtjänst.

Tömningsavgifter för avfallskärlet och avfallsservicens grundavgift

Kontrollera din kommuns tömningsavgifter här.

Obs! När det gäller blandavfall tar det företag du valt ut en avgift för tömningen av avfallskärlen för blandavfall enligt sin egen prislista.

Utöver avgifterna för tömning av återvinningsbart avfall uppbärs en grundavgift för avfallshantering av invånarna. Grundavgiften är en årlig avgift per lägenhet för att täcka kostnaderna för de avfallsservicetjänster som är avgiftsfria för invånarna vid den tidpunkt de utnyttjas, samt för avfallsservicen myndighetsverksamhet.

Kärltjänst ingår i avgiften för tömning av avfallskärl

Från och med augusti 2024 kommer LSJH att ha en obligatorisk kärlservicemodell för hjulburna kärl på 140–660 liter – i din kommun gäller detta inte blandavfallskärl. Detta innebär att LSJH vid behov kommer att leverera kärl för förpackningar och bioavfall till fastigheter som använder manuellt flyttbara 140-660 liters avfallskärl.

Fastighetsägarnas egna förpacknings- och bioavfallskärl som används i fastigheterna ersätts med LSJH:s avfallskärl när de blir obrukbara på grund av sitt dåliga skick eller om avfallskärlet inte lämpar sig för områdets avfallsinsamlingssystem.  LSJH kommer att bedöma behovet av att byta ut avfallskärlen. Priset för avfallskärlet kommer att ingå i tömningsavgiften från och med 1.1.2025.

Insamlingsskyldigheter – Vad ska jag göra?

Den nya avfallslagen har infört nya skyldigheter för sortering. Det innebär att alla bostadsfastigheter med fler än fem lägenheter i tätbebyggda områden måste ha en insamlingsplats för avfall där blandavfall, bioavfall, kartong, plast, metall och glasförpackningar sorteras separat. I tätbebyggda områden ska bioavfallet dessutom sorteras i ett bioavfallskärl eller en kompostor. Kommunerna ansvarar för transport av avfall.

Separat insamling bör anordnas vid bostadsbolag på basen av antalet lägenheter enligt följande:

AvfallsslagAntal bostäder, fastigheten i en tätortAntal bostäder, fastigheten i en tätort med över 10 000 invånareAntal bostäder, fastigheten utanför en tätort
Blandavfall1 eller fler1 eller fler1 eller fler
Bioavfall5 eller fler1 eller fler
Metall (förpackningar och småmetall)5 eller fler
Glasförpackningar5 eller fler
Plastförpackningar5 eller fler
Kartongförpackningar5 eller fler
ReturpapperEnligt avfallslagens § 49 och 50

Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten. Kompostering av bioavfall bör alltid anmälas med komposteringsanmälan.

År 2024 har skyldigheten att sortera bioavfall utvidgats till att omfatta alla fastigheter i tätorter. Alternativ till separat insamling av bioavfall är att skaffa en kompostor eller ett bioavfallskärl, antingen för eget bruk eller som gemensamt med grannarna.

Det finns olika alternativ för sortering av bioavfall:

Bioavfallskärl

  1. Skaffa ett 140 l eller 240 l bioavfallskärl (med 1 och 2 veckors tömningsintervall).
  2. Skaffa ett ventilerat bioavfallskärl på 140 l eller 240 l (med en tömningsintervall på högst 4 veckor).
  3. Gå med i eller grunda en gemensam ”biokimppa” med dina grannar.

Tömning av bioavfall beställs via LSJH:s e-tjänst. Om du inte har en bioavfallaskärl redo kan du också beställa en från LSJH som en kärltjänst.

Du kan beställa samkärlstjänsten och samkärlet via elektroniska formuläret eller genom att kontakta vår kundtjänst. I ett senare skede kommer samkärlstjänsten också att finnas tillgänglig via OmaLSJH. I ett senare skede kommer kimppakärlstjänsten också att finnas tillgänglig via OmaLSJH.

Kompostering

  1. Kompostera själv i en kompost och anmäl komposteringen till avfallshanteringsmyndigheten.
  2. Gå med i eller grunda en samkomposter bland flera fastigheter. Grundaren av ”kimppan” måste anmäla komposteringen till avfallshanteringsmyndigheten.

Det enklaste sättet att göra en komposteringsanmälning är genom LSJH:s e-tjänst OmaLSJH. Instruktioner för att lämna in en komposteringsanmäla finns här.

Anskaffning och placering av avfallskärl

Fastighetsägaren skaffar de förpacknings- och bioavfallskärl som behövs från OmaLSJH eller via kundtjänsten. Eftersom LSJH inte ansvarar för tömning av blandavfall i din kommun, ska fastighetsägaren själv skaffa ett blandavfallskärl, till exempel från en järnhandel.

Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Vår kundtjänst och den valda avfallstransportören hjälper dig välja ett lämpligt kärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till en punkt som är högst 10 meter från kärlet. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Tömning av avfallskärl

Blandavfallskärl ska tömmas minst var fjärde vecka. Undantaget är fastigheter som ligger utanför en tätort. För dem kan man även välja ett tömningsintervall på åtta veckor un-der vintersäsongen (vecka 41–17). Man kan förlänga tömningsintervallet för blandavfallskärl ge-nom att sortera bioavfallet separat antingen genom att kompostera det eller sortera det i ett töm-ningsbart bioavfallskärl. Om man komposterar matavfall i en kompost som skyddas från smådjur eller sorterar det i ett tömningsbart bioavfallskärl kan man låta tömma blandavfallskärlet var åt-tonde eller till och med var 16:e vecka.

Bioavfallskärl ska tömmas minst varannan vecka. Man kan använda ett tömningsintervall på fyra veckor om man samlar bioavfallet i ett ventilerat bioavfallskärl, ett djupinsamlingskärl eller ett avfallskärl som placerats i ett kylt avfallsrum, samt vintertid (vecka 41–17) om fastigheten ligger utanför en tätort.

Förpackningsavfallskärl ska tömmas minst var 24:e vecka.

Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport minst från maj till början av oktober (vecka 18–40). Om man bara använder avfallskärlet på sommaren ska det vara tomt efter att sommaranvänd-ningen upphört.

Märk avfallskärlet med en dekal som anger vilket typ av avfall som ska samlas in, t.ex. blandavfall, samt fastighetens adressnummer eller annan identifierande information. Avgiftsfria avfall-skärlsdekaler kan beställas från vår kundtjänst eller på adressen https://www.lsjh.fi/sv/radgivning/tilaamo-sv/.

Målet är att alltid tömma avfallskärlen samma veckodag, men tömningsdagen kan variera med +/- 2 arbetsdagar. Du kan se nästa tömningsdag för ditt avfallskärl via Chatbot-tjänsten på vår webb-plats med hjälp av ditt kundnummer. Avfallskärlen töms inte på söckenhelger. Ändringar som påverkar tömningen ska meddelas LSJH senast tre vardagar före tömningen. Sådana ändringar är bl.a. avslutande av tömningstjänsten, avbokning av en tömningsgång eller tidsbestämt avbrott i tömningarna. Kom ihåg att se till att LSJH har dina aktuella kontaktuppgifter.

Kommande i Pöytyä

På denna sida finns det inga kommande evenemang. Vänligen återkom senare.

Vad vill du sortera?

Från Avfallets ABC hittar du sorteringsinstruktioner för alla avfall och avfallstyper. Sök på avfallets namn eller gå till sorteringsinstruktionerna.