Avfallsservice i Salo

Blandavfall

I din kommun tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal för blandavfall med en avfallstransportör som de själva väljer. Avfallstransportören fakturerar kunden för sin service enligt sin prislista. Vi rekommenderar att man ber flera transportföretag om offerter.

Förpackningsavfall

Ansvaret för att transportera förpackningsavfall har övergått till kommunen, dvs. LSJH, under år 2023. Du kan beställa tömning av glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar via LSJH:s kundtjänst. Prislistan för transporter som ordnas av LSJH finns här nedan, under 3.2.

Bioavfall

Om din fastighet ligger i en tätort med över 10 000 invånare ber vi dig observera att det är obligatoriskt att sortera bioavfall separat antingen i en kompost eller i ett tömningsbart bioavfallskärl. På avfallshanteringskartan kan du se om din fastighet omfattas av skyldigheten i ett tätortsområde med över 10 000 invånare. Läs mer om insamling av bioavfall här.

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett s.k. kimppakärl.

Insamlingsskyldigheter – Vad ska jag göra?

Den nya avfallslagen har infört nya skyldigheter för sortering. Det innebär att alla bostadsfastigheter med fler än fem lägenheter i tätbebyggda områden måste ha en insamlingsplats för avfall där blandavfall, bioavfall, kartong, plast, metall och glasförpackningar sorteras separat. I tätbebyggda områden ska bioavfallet dessutom sorteras i ett bioavfallskärl eller en kompostor. Kommunerna ansvarar för transport av avfall.

Separat insamling bör anordnas vid bostadsbolag på basen av antalet lägenheter enligt följande:

AvfallsslagAntal bostäder, fastigheten i en tätortAntal bostäder, fastigheten i en tätort med över 10 000 invånareAntal bostäder, fastigheten utanför en tätort
Blandavfall1 eller fler1 eller fler1 eller fler
Bioavfall5 eller fler1 eller fler
Metall (förpackningar och småmetall)5 eller fler
Glasförpackningar5 eller fler
Plastförpackningar5 eller fler
Kartongförpackningar5 eller fler
ReturpapperEnligt avfallslagens § 49 och 50

Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten. Kompostering av bioavfall bör alltid anmälas med komposteringsanmälan.

År 2024 har skyldigheten att sortera bioavfall utvidgats till att omfatta alla fastigheter i tätorter. Alternativ till separat insamling av bioavfall är att skaffa en kompostor eller ett bioavfallskärl, antingen för eget bruk eller som gemensamt med grannarna.

Det finns olika alternativ för sortering av bioavfall:

Bioavfallskärl

  1. Skaffa ett 140 l eller 240 l bioavfallskärl (med 1 och 2 veckors tömningsintervall).
  2. Skaffa ett ventilerat bioavfallskärl på 140 l eller 240 l (med en tömningsintervall på högst 4 veckor).
  3. Gå med i eller grunda en gemensam ”biokimppa” med dina grannar.

Tömning av bioavfall beställs via LSJH:s e-tjänst. Om du inte har en bioavfallaskärl redo kan du också beställa en från LSJH som en kärltjänst.

Du kan beställa samkärlstjänsten och samkärlet via elektroniska formuläret eller genom att kontakta vår kundtjänst. I ett senare skede kommer samkärlstjänsten också att finnas tillgänglig via OmaLSJH. I ett senare skede kommer kimppakärlstjänsten också att finnas tillgänglig via OmaLSJH.

Kompostering

  1. Kompostera själv i en kompost och anmäl komposteringen till avfallshanteringsmyndigheten.
  2. Gå med i eller grunda en samkomposter bland flera fastigheter. Grundaren av ”kimppan” måste anmäla komposteringen till avfallshanteringsmyndigheten.

Det enklaste sättet att göra en komposteringsanmälning är genom LSJH:s e-tjänst OmaLSJH. Instruktioner för att lämna in en komposteringsanmäla finns här.

Anskaffning och placering av avfallskärl

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Vår kundtjänst och den valda avfallstransportören hjälper dig välja ett lämpligt kärl. Man kan köpa avfallskärl i till exempel järnhandlar. Du kan också hyra avfallskärl för förpacknings- och bioavfall genom vår kärltjänst (vi utför ännu inte blandavfallstömningar i din kommun). Avfallstransportörerna erbjuder ofta också möjlighet att köpa eller hyra avfallskärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till en punkt som är högst 10 meter från kärlet. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Tömning av avfallskärl

Blandavfallskärl ska tömmas minst var fjärde vecka. Undantaget är fastigheter som ligger utanför en tätort. För dem kan man även välja ett tömningsintervall på åtta veckor un-der vintersäsongen (vecka 41–17). Man kan förlänga tömningsintervallet för blandavfallskärl ge-nom att sortera bioavfallet separat antingen genom att kompostera det eller sortera det i ett töm-ningsbart bioavfallskärl. Om man komposterar matavfall i en kompost som skyddas från smådjur eller sorterar det i ett tömningsbart bioavfallskärl kan man låta tömma blandavfallskärlet var åt-tonde eller till och med var 16:e vecka.

Bioavfallskärl ska tömmas minst varannan vecka. Man kan använda ett tömningsintervall på fyra veckor om man samlar bioavfallet i ett ventilerat bioavfallskärl, ett djupinsamlingskärl eller ett avfallskärl som placerats i ett kylt avfallsrum, samt vintertid (vecka 41–17) om fastigheten ligger utanför en tätort.

Förpackningsavfallskärl ska tömmas minst var 24:e vecka.

Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport minst från maj till början av oktober (vecka 18–40). Om man bara använder avfallskärlet på sommaren ska det vara tomt efter att sommaranvänd-ningen upphört.

Märk avfallskärlet med en dekal som anger vilket typ av avfall som ska samlas in, t.ex. blandavfall, samt fastighetens adressnummer eller annan identifierande information. Avgiftsfria avfall-skärlsdekaler kan beställas från vår kundtjänst eller på adressen https://www.lsjh.fi/sv/radgivning/tilaamo-sv/.

Målet är att alltid tömma avfallskärlen samma veckodag, men tömningsdagen kan variera med +/- 2 arbetsdagar. Du kan se nästa tömningsdag för ditt avfallskärl via Chatbot-tjänsten på vår webb-plats med hjälp av ditt kundnummer. Avfallskärlen töms inte på söckenhelger. Ändringar som påverkar tömningen ska meddelas LSJH senast tre vardagar före tömningen. Sådana ändringar är bl.a. avslutande av tömningstjänsten, avbokning av en tömningsgång eller tidsbestämt avbrott i tömningarna. Kom ihåg att se till att LSJH har dina aktuella kontaktuppgifter.

Avfallsservicens grundavgift

Utöver tömningsavgift för avfallskärl uppbärs det i kommunen in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar årligen avfallsservicens grundavgift av alla bostäder och fritidsbostäder. Avgiften debiliteras också av obebodda fastigheter.

Övriga tjänster