Avfallsservice i Nystad

I din kommun tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal med en valfri avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar för sin service enligt sin egen prislista. Vi rekommenderar att du begär offert från flera transportföretag, innan du bestämmer dig.

Ansvaret för att transportera förpackningsavfall övergår till kommunen, dvs. LSJH, från och med den 1 november 2023. Du kan beställa tömning av glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar via LSJH:s kundtjänst. Prislistan för transporter som ordnas av LSJH finns bakom den här länken under 3.2. Ansvaret för att konkurrensutsätta transporterna av bioavfall övergår till kommunen, dvs. LSJH, från och med den 26 februari 2024. Om din fastighet ligger i en tätort med 10 000 invånare ber vi dig observera att man enligt avfallslagen ska sortera bioavfall separat antingen i en kompost eller i ett tömningsbart bioavfallskärl. På avfallshanteringskartan kan du se om din fastighet omfattas av skyldigheten i ett tätortsområde med 10 000 invånare. Läs mer om insamling av bioavfall här.

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett så kallat samkärl eller ”kimppakärl”.

Anskaffning och placering av avfallskärl

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Vår kundtjänst och den valda avfallstransportören hjälper dig välja ett lämpligt kärl. Man kan köpa avfallskärl i till exempel järnhandlar. Avfallstransportörerna erbjuder ofta också möjlighet att köpa eller hyra avfallskärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till en punkt som är högst 10 meter från kärlet. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Tömning av avfallskärl

Kärl med brännbart blandavfall ska tömmas minst var fjärde vecka. Undantaget är fastigheter som ligger utanför en tätort. För dem kan man även välja ett tömningsintervall på åtta veckor un-der vintersäsongen (vecka 41–17). Man kan förlänga tömningsintervallet för blandavfallskärl ge-nom att sortera bioavfallet separat antingen genom att kompostera det eller sortera det i ett töm-ningsbart bioavfallskärl. Om man komposterar matavfall i en kompost som skyddas från smådjur eller sorterar det i ett tömningsbart bioavfallskärl kan man låta tömma blandavfallskärlet var åt-tonde eller till och med var 16:e vecka.

Bioavfallskärl ska tömmas minst varannan vecka. Man kan använda ett tömningsintervall på fyra veckor om man samlar bioavfallet i ett ventilerat bioavfallskärl, ett djupinsamlingskärl eller ett avfallskärl som placerats i ett kylt avfallsrum, samt vintertid (vecka 41–17) om fastigheten ligger utanför en tätort.

Förpackningsavfallskärl ska tömmas minst var 24:e vecka.

Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport minst från maj till början av oktober (vecka 18–40). Om man bara använder avfallskärlet på sommaren ska det vara tomt efter att sommaranvänd-ningen upphört.

Märk avfallskärlet med en dekal som anger vilket typ av avfall som ska samlas in, t.ex. brännbart avfall, samt fastighetens adressnummer eller annan identifierande information. Avgiftsfria avfall-skärlsdekaler kan beställas från vår kundtjänst eller på adressen https://www.lsjh.fi/sv/radgivning/tilaamo-sv/.

Målet är att alltid tömma avfallskärlen samma veckodag, men tömningsdagen kan variera med +/- 2 arbetsdagar. Du kan se nästa tömningsdag för ditt avfallskärl via Chatbot-tjänsten på vår webb-plats med hjälp av ditt kundnummer. Avfallskärlen töms inte på söckenhelger. Ändringar som påverkar tömningen ska meddelas LSJH senast tre vardagar före tömningen. Sådana ändringar är bl.a. avslutande av tömningstjänsten, avbokning av en tömningsgång eller tidsbestämt avbrott i tömningarna. Kom ihåg att se till att LSJH har dina aktuella kontaktuppgifter.

Avfallshantering i skärgården, dvs. områdesinsamlingspunkter

Om du är osäker på om du behöver skaffa egna tömningsbara avfallskärl till din skär-gårdsfastighet eller om du ska ta fastighetens avfall till områdesinsamlingspunkten kan du kon-trollera det på avfallshanteringskartan eller be vår kundtjänst om råd.

Områdesinsamlingspunkterna ligger på öar och nära stränder på platser där skärgårdsbor och stug-ägare vistas. En del av områdesinsamlingspunkterna används bara på sommaren, resten används året om av de boende. Områdesinsamlingspunkterna är låsta. Nyckel till avfallskärlen får man genom att kontakta vår kundtjänst.

Avfallsavgiften för områdesinsamling är en årsavgift som tas ut för varje bostads- eller fritids-byggnad. Då fastigheten byter ägare betalas avfallsavgiften för det innevarande året av den som ägde fastigheten den 1 januari. Kompostering av matavfall sänker årsavgiften för områdesin-samling. Årsavgiften för en fast bostad påverkas också av antalet boende. Prislistan för områdes-insamling finns bakom den här länken under 3.4. Anmäl kompostering skriftligen (anvisningar för anmälan finns här) till avfallshanteringsnämnden senast den 31 mars. Då kan områdesinsamlings-avgiftens komposteringsrabatt beaktas i faktureringen för samma år. Observera att komposterings-rabatt inte beviljas efter att faktureringen gjorts. Komposteringsanmälan ska uppdateras vart femte år.

Avfallsservicens grundavgift

Utöver tömningsavgift för avfallskärl uppbärs det i kommunen in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar årligen avfallsservicens grundavgift av alla bostäder och fritidsbostäder. Avgiften debiliteras också av obebodda fastigheter.

Slamtömningar i Nystad

Information om slamtömningar i Nystad hittar du via denna länk.

Övriga tjänster