Insamling av slam 

Kimitoön, Masku, S:t Mårtens, Nousis, Nådendal, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko och Virmo kommer man överens om tömningen av slambrunnarna med Sydvästra Finlands Avfallsservice. Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, Nystad, Pemar, Salo, Sagu och Åbo kommer tillsvidare överens om tömningarna med en företagare som de själva väljer.

Tömning av slambehållare regelbundet eller på beställning

Tömningsintervallerna bestäms i kommunernas avfallshanteringsföreskrifter och är lika för alla bostäder, oberoende av om tömningarna ordnas av oss eller av fastighetsägaren. 

SLAMBEHÅLLARE DÄR AVLOPPSVATTEN FRÅN VATTENKLOSETTER BEHANDLAS:

  • Avloppsslam ska avlägsnas minst en gång om året från slamavskiljare, minireningsverks slamavskiljare och andra motsvarande slambehållare i bostadsfastigheter med fler än en stadigvarande invånare.
  • Avloppsslam från slamavskiljare, slambehållare i minireningsverk och andra motsvarande slambehållare avlägsnas minst vartannat år i stadigvarande bostäder med en invånare samt i fritidsbostäder.

SLAMBEHÅLLARE DÄR ENDAST TVÄTTVATTEN BEHANDLAS:

  • Från slamavskiljare, minireningsverks slambehållare och andra motsvarande slambehållare ska avloppsslam avlägsnas minst vart tredje år.

SLUTNA TANKAR:

  • Slutna tankar ska tömmas vid behov, men minst vart femte år. Slutna tankar kan tömmas antingen regelbundet enligt ett överenskommet intervall eller vid behov på beställning. Följ fyllningen av din slutna tank med till exempel ett larm, så att du kan beställa tömning i tid.

Samma pris för hantering av slam på hela området  

Från och med början av mars 2020 införde avfallshanteringsnämnden priset för slamhantering i avfallstaxan. Detta innebär att alla invånare betalar samma avgift för slamhantering, oberoende av hemkommun. Tidigare har hanteringsavgiften varierat hos de olika reningsverken. 

Utöver detta fakturerar transportföretagaren sina kunder för sin tjänst, d.v.s. slamtömningen, enligt sin egen prislista. Det lönar sig att be om offert av fler än ett företag, om du bor i en kommun där slamtransporten inte är kommunalt anordnad.

Insamling av slam kommer att skötas av Sydvästra Finlands Avfallsservice på hela verksamhetsområdet

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att hela verksamhetsområdets slaminsamling kommer att bli kommunalt anordnad. Förändringen sker stegvis under åren 2021–2026.

Egenhändig behandling av avloppsslam

Egenhändig behandling av avloppsslam är tillåtet under vissa villkor. Egenhändig behandling, till exempel kompostering eller att utnyttja slammet inom jordbruk, ska alltid meddelas till avfallsmyndigheterna.

Vid utnyttjande av avloppsslam inom jordbruket förutsätts det att slammet kalkstabileras eller behandlas på annat sätt som godkännts av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheten. Slam och avloppsvatten får inte spridas i skogen eller i annan terräng, inte heller får de spridas obehandlade på åkrar. 

Mer information om egenhändig behandling av avloppsslam får du av vår kundtjänst.