Insamling av slam 

I Kimitoön, Masku, Nousis, Pargas, Reso, Rusko och Virmo kommer man överens om tömningen av slambrunnarna med Sydvästra Finlands Avfallsservice. Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Nystad, Nådendal, Pemar, Pöytyä, Salo, Sagu och Åbo kommer tillsvidare överens om tömningarna med en företagare som de själva väljer.

Regelbundna tömningar i alla kommuner 

Bostäder som har vattentoalett och ligger utanför avloppsnätverket bör tömma slamavskiljare och minireningsverk minst en gång om året. Detta gäller både för fast beboelse och fritidsbostäder. I fritidsbostäder med torrklosett töms slamavskiljarna vartannat år. Slutna tankar töms alltid vid behov. 

Tömningsintervallerna bestäms i kommunernas avfallshanteringsföreskrifter och är lika för alla bostäder, oberoende av om tömningarna ordnas av oss eller av fastighetsägaren. 

Samma pris för hantering av slam på hela området  

Från och med början av mars 2020 införde avfallshanteringsnämnden priset för slamhantering i avfallstaxan. Detta innebär att alla invånare betalar samma avgift för slamhantering, oberoende av hemkommun. Tidigare har hanteringsavgiften varierat hos de olika reningsverken. 

Utöver detta fakturerar transportföretagaren sina kunder för sin tjänst, d.v.s. slamtömningen, enligt sin egen prislista. Det lönar sig att be om offert av fler än ett företag, om du bor i en kommun där slamtransporten inte är kommunalt anordnad.

Insamling av slam kommer att skötas av Sydvästra Finlands Avfallsservice på hela verksamhetsområdet

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att hela verksamhetsområdets slaminsamling kommer att bli kommunalt anordnad. Förändringen sker stegvis under åren 2021–2026.

Egenhändig behandling av avloppsslam

Egenhändig behandling av avloppsslam är tillåtet under vissa villkor. Egenhändig behandling, till exempel kompostering eller att utnyttja slammet inom jordbruk, ska alltid meddelas till avfallsmyndigheterna.

Vid utnyttjande av avloppsslam inom jordbruket förutsätts det att slammet kalkstabileras eller behandlas på annat sätt som godkännts av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheten. Slam och avloppsvatten får inte spridas i skogen eller i annan terräng, inte heller får de spridas obehandlade på åkrar. 

Mer information om egenhändig behandling av avloppsslam får du av vår kundtjänst.