Insamling av slam 

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att hela verksamhetsområdets (förutom Nystad) slaminsamling kommer att bli kommunalt anordnad. Förändringen sker stegvis under åren 2021–2026.

Kimitoön, Masku, S:t Mårtens, Nousis, Nådendal, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko och Virmo kommer man överens om tömningen av slambehållare med Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Nedan finner du en länk till en webbplats där tömningen av slambehållare behandlas, särskilt i de kommuner där Sydvästra Finlands Avfallsservice arrangerar slaminsamling.

Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, Nystad, Pemar, Salo, Sagu och Åbo kommer tillsvidare överens om tömningarna med en företagare som de själva väljer.

Transportföretagaren fakturerar kunderna för transporttjänsten enligt sin egen prislista. Det lönar sig att be om offert av flera olika transportföretag. Behandlingsavgiften för slam faktureras enligt Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds taxa.

Insamling av slam kommer att skötas av LSJH på hela verksamhetsområdet

Vid övergången bostadsfastigheternas avloppsslam samlas upp från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar från alla fastigheter, som inte hör till kommunens eller något andelslags avloppsnätverk. När transporterna av avloppsslam blivit kommunalt anordnade, beställs tömningarna inte mera av företagarna, utan invånarna kommer överens om tömningarna med LSJH.

Samma pris för hantering av slam på hela området  

Från och med början av mars 2020 införde avfallshanteringsnämnden priset för slamhantering i avfallstaxan. Detta innebär att alla invånare betalar samma avgift för slamhantering, oberoende av hemkommun. Tidigare har hanteringsavgiften varierat hos de olika reningsverken.


Tömning av slambehållare regelbundet eller på beställning 

Tömningsintervallerna bestäms i kommunernas avfallshanteringsföreskrifter och är lika för alla bostäder, oberoende av om tömningarna ordnas av oss eller av fastighetsägaren.

Slambehållare där avloppsvatten från vattenklosetter behandlas:

  • Avloppsslam ska avlägsnas minst en gång om året från slamavskiljare, minireningsverks slamavskiljare och andra motsvarande slambehållare i bostadsfastigheter med fler än en stadigvarande invånare.
  • Avloppsslam från slamavskiljare, slambehållare i minireningsverk och andra motsvarande slambehållare avlägsnas minst vartannat år i stadigvarande bostäder med en invånare samt i fritidsbostäder.

Slambehållare där endast tvättvatten behandlas:

  • Från slamavskiljare, minireningsverks slambehållare och andra motsvarande slambehållare ska avloppsslam avlägsnas minst vart tredje år.

Slutna tankar:

  • Slutna tankar ska tömmas vid behov, men minst vart femte år. Slutna tankar kan tömmas antingen regelbundet enligt ett överenskommet intervall eller vid behov på beställning. Följ fyllningen av din slutna tank med till exempel ett larm, så att du kan beställa tömning i tid.

Egenhändig behandling av avloppsslam

Egenhändig behandling av avloppsslam är tillåtet under vissa villkor. Egenhändig behandling, till exempel kompostering eller att utnyttja slammet inom jordbruk, ska alltid meddelas till avfallsmyndigheterna.

Vid utnyttjande av avloppsslam inom jordbruket förutsätts det att slammet kalkstabileras eller behandlas på annat sätt som godkännts av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheten. Slam och avloppsvatten får inte spridas i skogen eller i annan terräng, inte heller får de spridas obehandlade på åkrar. 

Mer information om egenhändig behandling av avloppsslam får du av vår kundtjänst.


Nyheter