Att kompostera avloppsslam på egen fastighet

Med denna blankett kan du meddela avfallshanteringsnämnden om egen behandling av avloppsslam genom kompostering på fastigheten. Kom ihåg att göra anmälan innan du påbörjar komposteringen, helst två veckor i förväg.

Anmälan om kompostering är i kraft i ett år för kompostering av slam från toalettvatten och två år för kompostering av slam från tvättvatten. Avfallshanteringsmyndigheten vidarebefordrar anmälningarna till kommunens miljöskyddsmyndighet.