Insamling av slam i Pargas

I stam-Pargas, på Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar samt på Norrskata sköts transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar kommunalt anordnat. Efter Sydvästra Finlands Avfallsservices konkurrensutsättning sköts tömningarna av

 • L&T i stam-Pargas
 • Kaivuu & Kuljetus Saarinen Oy i Nagu
 • Eerola-yhtiöt Oy i Korpo och Norrskata
 • Lindqvist Trans i Houtskär

Viemäriverkoston ulkopuolella olevan kiinteistön liittäminen lietekeräykseen 

Lietekeräykseen liittymistä varten tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Tietojen ilmoittamiseen on kolme tapaa: 

 • Ilmoita tiedot sähköisessä asiointipalvelussamme
 • Lataa pdf-lomake ja lähetä se täytettynä osoitteeseen liete@lsjh.fi 
 • Tulosta pdf-lomake, täytä ja postita se osoitteeseen LSJH Oy Asiakaspalvelu, Kuormakatu 17, 20380 Turku

Tömning av slambehållare regelbundet eller på beställning

Tömningsintervallerna bestäms i kommunernas avfallshanteringsföreskrifter och är lika för alla bostäder, oberoende av om tömningarna ordnas av oss eller av fastighetsägaren. 

SLAMBEHÅLLARE DÄR AVLOPPSVATTEN FRÅN VATTENKLOSETTER BEHANDLAS:

 • Avloppsslam ska avlägsnas minst en gång om året från slamavskiljare, minireningsverks slamavskiljare och andra motsvarande slambehållare i bostadsfastigheter med fler än en stadigvarande invånare.
 • Avloppsslam från slamavskiljare, slambehållare i minireningsverk och andra motsvarande slambehållare avlägsnas minst vartannat år i stadigvarande bostäder med en invånare samt i fritidsbostäder.

SLAMBEHÅLLARE DÄR ENDAST TVÄTTVATTEN BEHANDLAS:

 • Från slamavskiljare, minireningsverks slambehållare och andra motsvarande slambehållare ska avloppsslam avlägsnas minst vart tredje år.

SLUTNA TANKAR:

 • Slutna tankar ska tömmas vid behov, men minst vart femte år. Slutna tankar kan tömmas antingen regelbundet enligt ett överenskommet intervall eller vid behov på beställning. Följ fyllningen av din slutna tank med till exempel ett larm, så att du kan beställa tömning i tid.

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under -15 °C) kan slambehållarna inte tömmas, då flyttas tömningarna framåt. 

Beställa tömning i Pargas 

Du kan beställa slamtömning via vår kundtjänst, per e-post på slam@lsjh.fi eller via vår e-tjänst. Gör beställningen i god tid före den önskade tömningstidpunkten. Vi utför separat beställd tömning senast inom fem vardagar.

Obs! På Norrskata utförs tömningar alltid på udda veckor. Beställningen bör således vara inne hos LSJH:s kundtjänst senast den föregående jämna veckans torsdag. 

Slamtömningens slutsumma består av avgifterna för transport och behandling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts. Fakturan för slamtömningarna skickas separat efter tömningen. 

Slamhanteringsprislista Pargas
Transportavgifter€ inkl. momsEnhet
Transportavgift122,77st
Avgift för flyttning av tömningsutrustning, max. 300 m42,16st
Avgift för särskilt arbete93,62h
Avgift för onödig hämtning61,38st
Transportavgift för precisionstömning *184,51st
Transportavgift för precisionstömning, lördagar **552,47
Transportavgift för precisionstömning, söndagar **798,00
Transportavgift för snabbtömning *245,54st
Behandlingsavgift
Slam från slamavskiljare eller minireningsverk27,24m3
Slam från sluten tank20,76m3
* Ej tillgänglig på Norrskata
** Endast tillgänglig på Nagu, Korpo och Houtskär huvudöar

Transportavgift 

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare. 

Under ett tömningsbesök kan högst 10 m³ slam tömmas i Pargas, Nagu och Korpo medan mängden i Houtskär och Norrskata är högst 6 m³. 

Avgift för flyttning av tömningsutrustningen 

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen. 

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen. 

Avgift för särskilt arbete 

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar. 

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid. 

Obs! Om precisionstömningen måste utföras med traktor, tillkommer en avgift för 30 minuters särskilt arbete (utom i Houtskär). 

Avgift för onödig avhämtning 

En avgift för onödig avhämtning debiteras om 

 • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut, 
 • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas, 
 • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen, 
 • något slags lås hindrar tömningen, 
 • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller 
 • slambehållaren är tom. 

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter. 

Transportavgift för precisionstömning (ej tillgänglig på Norrskata) 

En transportavgift för precisionstömning debiteras när tömningen beställs till en specifikt avtalad tidpunkt. 

Om en precisionstömning beställs till en specifik vardag bör beställningen göras senast två vardagar före tömningen. På Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar kan precisionstömning beställas på en förbestämd lördag, söndag eller söckenhelg. Då bör beställningen göras fyra dagar innan den avtalade precisionstömningen. 

Transportavgift för snabbtömning (ej tillgänglig på Norrskata) 

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning. 

Beställning av snabbtömning 

Under vardagar kl. 9–15 kan du vara i kontakt med vår kundtjänst per telefon. I mycket brådskande fall kan tömningen beställas utanför kundtjänstens öppethållningstider via journumret 020 728 2004

Journumret betjänar under vardagar kl. 15–22. Beställningen bör göras innan klockan 18.00 om du vill ha tömningen samma dag. Snabbtömningar utförs endast på vardagar. 

För en brådskande tömning som beställs via journumret debiteras en transportavgift för snabbtömning enligt taxan. 

Behandlingsavgift 

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna. 

Annullering av regelbunden tömning

Om det i slambehållaren under ett år inte samlats slam som kan tömmas, kan tömningen för det pågående året annulleras genom att fylla i annulleringsblanketten och skicka den till avfallshanteringsnämnden. 

Annulleringen bör göras senast 4 veckor innan planerad tömning. Om orsaken till annulleringen inte är tillräcklig, meddelar avfallshanteringsnämnden dig om detta. Annulleringen av tömningen gäller endast det pågående året. 

Egenhändig behandling av avloppsslam

Egenhändig behandling av avloppsslam är tillåtet under vissa villkor. Egenhändig behandling, till exempel kompostering eller att utnyttja slammet inom jordbruk, ska alltid meddelas till avfallsmyndigheterna.

Vid utnyttjande av avloppsslam inom jordbruket förutsätts det att slammet kalkstabileras eller behandlas på annat sätt som godkännts av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheten. Slam och avloppsvatten får inte spridas i skogen eller i annan terräng, inte heller får de spridas obehandlade på åkrar. 

Mer information om egenhändig behandling av avloppsslam får du av vår kundtjänst.