Insamling av slam i Kimitoön

I Kimitoön ansvarar Sydvästra Finlands Avfallsservice för insamling och transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar. Slamtömningarna utförs av det lokala företaget Östermalm Trading Ab. 

INSAMLINGSOMRÅDE

Tömningen av slambehållare ordnas av kommunen i områdena kring Kimitoöns huvudö, Lövö-Kasnäslandet, Rosala-Hitis och Högsåra. I övriga områden beställer fastighetsanvändaren tömningarna från valfritt företag.

Tömning av slambehållare regelbundet eller på beställning

Tömningsintervallerna bestäms i kommunernas avfallshanteringsföreskrifter och är lika för alla bostäder, oberoende av om tömningarna ordnas av oss eller av fastighetsägaren. 

SLAMBEHÅLLARE DÄR AVLOPPSVATTEN FRÅN VATTENKLOSETTER BEHANDLAS:

  • Avloppsslam ska avlägsnas minst en gång om året från slamavskiljare, minireningsverks slamavskiljare och andra motsvarande slambehållare i bostadsfastigheter med fler än en stadigvarande invånare.
  • Avloppsslam från slamavskiljare, slambehållare i minireningsverk och andra motsvarande slambehållare avlägsnas minst vartannat år i stadigvarande bostäder med en invånare samt i fritidsbostäder.

SLAMBEHÅLLARE DÄR ENDAST TVÄTTVATTEN BEHANDLAS:

  • Från slamavskiljare, minireningsverks slambehållare och andra motsvarande slambehållare ska avloppsslam avlägsnas minst vart tredje år.

SLUTNA TANKAR:

  • Slutna tankar ska tömmas vid behov, men minst vart femte år. Slutna tankar kan tömmas antingen regelbundet enligt ett överenskommet intervall eller vid behov på beställning. Följ fyllningen av din slutna tank med till exempel ett larm, så att du kan beställa tömning i tid.

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under -15 °C) kan slambehållarna inte tömmas, då flyttas tömningarna framåt. 

Beställa slamtömning i Kimitoön

Beställ tömningen minst två veckor i förväg. På så sätt kan man planera körrutterna i tid och tömma slambrunnarna systematiskt. Om tömningen beställs separat med tömning inom fyra vardagar debiteras en avgift för beställningstömning. Beställ tömning av slambrunnen via vår kundtjänst eller per e-post på slam@lsjh.fi.

Slamtömningens slutsumma består av avgifterna för transport och behandling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts. Fakturan för slamtömningarna skickas separat efter tömningen. 

Slamhanteringsprislista Kimitoön
Transportavgifter€ inkl. momsEnhet
Transportavgift92,05st
Tilläggstransport, 5 – 14 m3 slam27,61st
Avgift för flyttning av tömningsutrustning, max. 300 m49,30st
Avgift för särskilt arbete100,48h
Avgift för onödig hämtning46,02st
Transportavgift för beställningstömning184,08st
Transportavgift för snabbtömning276,12st
Behandlingsavgift
Slam från slamavskiljare eller minireningsverk27,24m3
Slam från sluten tank20,76m3

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare. Under ett tömningsbesök kan högst 5 m³ slam tömmas i Kimitoön. 

Tilläggstransport, 5 – 14 m3 slam

Om det finns 5-14 m3 slam tillkommer en avgift för tilläggstransport. Om det finns mer än 14 m3 slam måste behållaren tömmas två gånger och då uppbärs en dubbel transportavgift. 

Avgift för flyttning av tömningsutrustningen 

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen. 

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete 

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar. 

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid.

Avgift för onödig avhämtning 

En avgift för onödig avhämtning debiteras om 

  • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut, 
  • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas, 
  • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen, 
  • något slags lås hindrar tömningen, 
  • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller 
  • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Behandlingsavgift

Om tömningen beställs så att behållaren måste tömmas inom fyra vardagar uppbärs en transportavgift för beställningstömning.

Transportavgift för snabbtömning

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning. 

Beställning av snabbtömning 

Under vardagar kl. 9–15 kan du vara i kontakt med vår kundtjänst per telefon. I mycket brådskande fall kan tömningen beställas utanför kundtjänstens öppethållningstider via journumret 020 728 2004

Journumret betjänar under vardagar kl. 15–22. Beställningen bör göras innan klockan 18.00 om du vill ha tömningen samma dag. Snabbtömningar utförs endast på vardagar. 

För en brådskande tömning som beställs via journumret debiteras en transportavgift för snabbtömning enligt taxan.

Behandlingsavgift 

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna. 

Annullering av regelbunden tömning

Om det i slambehållaren under ett år inte samlats slam som kan tömmas, kan tömningen för det pågående året annulleras genom att fylla i annulleringsblanketten och skicka den till avfallshanteringsnämnden. 

Annulleringen bör göras senast 4 veckor innan planerad tömning. Om orsaken till annulleringen inte är tillräcklig, meddelar avfallshanteringsnämnden dig om detta. Annulleringen av tömningen gäller endast det pågående året.