24.4.2024

Nyheter

EU:s förberedelser för producentansvar hindrade byggandet av en anläggning för bearbetning av textilavfall i Åbo

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har beslutat att överge den planerade anläggningen för bearbetning av textilavfall i Åbo med en kapacitet på 20 000 ton. Enligt företaget finns det inga operativa eller ekonomiska förutsättningar för investeringen i den förutsebara verksamhetsmiljön.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) kommer att överge sig från den länge planerade anläggning för behandling av textilavfall. Bolagsstämman i avfallshanteringsbolaget, som ägs av 18 kommuner i sydvästra Finland, beslutade om saken vid sitt möte igår i enlighet med ett förslag från bolagets styrelse.

– Det slutliga beslutet om anläggningsinvesteringen måste skjutas upp på grund av de upprepade förseningarna i EU:s beslut om avlagda textilier och ändringen av ramdirektivet. Det nya ramdirektivet håller äntligen på att färdigställas, och med det följer ett harmoniserat producentansvar för kasserade textilier. Det flyttar ansvaret för återanvändning, återvinning och kostnader för de avlagda textilierna till producenterna, vilket tar bort den fullskaliga bearbetningsanläggning som planeras av LSJH, säger LSJH:s VD Jukka Heikkilä.

Den operativa miljön förändrades efter att piloten lanserades

LSJH implementerade en pilotanläggning i Pemar med fokus på fiberöppning av textilavfall, som togs i drift hösten 2021. Vid den tidpunkten var målet att bygga en fullständig bearbetningsanläggning i Topinpuisto i Åbo i mitten av det nuvarande årtiondet. Företagsklimatet blev dock snabbt osäkert i och med debatten om EU:s textilstrategi och ramdirektivet.

– Pilotlinjen i Pemar gav oss god expertis, men för mindre än ett år sedan gav vi upp pilotlinjen när tillfälle gavs och beslutade att fokusera på insamling och sortering av textilavfall tillsvidare, även om vi fortfarande arbetade på en större processanläggning, säger LSJH:s utvecklingsdirektör Teemu Jutila.

– Byggandet av en anläggning för bearbetning av 20 000 ton textilavfall per år skulle dock ha krävt visshet om driftsförhållandena och även om tillgången på råmaterial. Separat insamling av textilavfall inleddes 2023 och insamlingsvolymerna har också legat långt under anläggningens behov, fortsätter Jutila.

Business Finland beviljade LSJH ett investeringsbidrag på 5,2 miljoner euro för att bygga anläggningen, men de ursprungliga kostnaderna för investeringen nästan fördubblades under planeringsperioden.

Insamling och sortering fortsätter som tidigare

Enligt Jukka Heikkilä förhandlade LSJH utan framgång med 25 potentiella partners om att gemensamt genomföra projektet. Det slutgiltiga slaget var dock EU:s ramdirektiv om avfall, när det genomfördes, tog det bort de finansiella och operativa förutsättningarna för investeringen.

– Vi kommer nu att fortsätta att tillhandahålla en rikstäckande insamlings- och sorteringstjänst för finska avfallshanteringsföretag åtminstone fram till slutet av detta år. Förutsättningarna för verksamheten efter årsskiftet utvärderas för närvarande, säger Heikkilä.