Anmälan om avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten för en bestämd tid

Denna blankett används, när man vill avbryta fastighetens avfallstransport för över 6 månader på grund av att man inte använder fastigheten. Blanketten sänds till adressen Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, Åbo stad Stadsmiljösektorn, PB 355, 20101 Åbo.

Ytterligare måste avbrottet i transporterna överenskomma med transportföretagare i varje fall.

Om avbrottet varar under 6 månader, behövs ingen skriftlig anmälan.