Husbolag

Husbolagets avfallsservice

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, pargas skärgård, reso och Vahto i Rusko kommer husbolagen överens om avfallstömning med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Avgifterna för avfallstransporten baserar sig på taxan som upprättats av avfallshanteringsnämnden.

I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, stam-Pargas, Rusko (exkl. Vahto), Salo, Sagu, Åbo och Nystad sköter disponenter och fastighetsskötselbolag själva om konkurrensutsättning av avfallstransport samt tecknar själv avtal med vald transportör. Avfallstransportören fakturerar utgående från sin egen prislista.

Separat insamling bör anordnas vid bostadsbolag på basen av antalet lägenheter enligt följande:

AvfallsslagAntal bostäder, enligt tidigare föreskrifterAntal bostäder, fastighet i tätortAntal bostäder, fastighet i tätort med 10 000+ invånare
Bioavfall10 eller fler5 eller fler *1 eller fler ***
Metall4 eller fler5 eller fler **
Glasförpackningar10 eller fler5 eller fler **
Plastförpackningar20 eller fler5 eller fler **
Kartongförpackningar20 eller fler5 eller fler **
ReturpapperEnligt avfallslagens § 49 och § 50 Enligt avfallslagens § 49 och § 50

Skyldighet att samla in avfall separat enligt de tidigare avfallshanteringsföreskrifterna gällde endast bostadsfastigheter i tätorter.
* senast fr.o.m. 1 juli 2022
** senast fr.o.m. 1 juli 2023
*** senast fr.o.m. 19 juli 2024

Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten. Avfallshanteringsnämnden har en ny skyldighet att upprätthålla ett komposteringsregister från och med 1.1.2023.

Gå med i avfallsinsamlingen

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, pargas skärgård, reso och Vahto i Rusko kommer husbolagen överens om avfallstömning med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, stam-Pargas, Rusko (exkl. Vahto), Salo, Sagu, Åbo och Nystad sköter disponenter och fastighetsskötselbolag däremot själva om konkurrensutsättning av avfallstransport samt tecknar själv avtal med vald transportör.

Mer ingående anvisningar:

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, pargas skärgård, reso och Vahto i Rusko kommer husbolagen överens om avfallstömning med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Avgifterna för avfallstransporten baserar sig på taxan som upprättats av avfallshanteringsnämnden.

Man går med i avfallstransporten genom att kontakta vår kundtjänst eller taloyhtiot@lsjh.fi.

I det här området kan du även beställa vår avfallskär via vår kärltjänst, som fungerar med nyckel i hand -principen.

I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, stam-Pargas, Rusko (exkl. Vahto), Salo, Sagu, Åbo och Nystad sköter disponenter och fastighetsskötselbolag själva om konkurrensutsättning av avfallstransport samt tecknar själv avtal med vald transportör. Avfallstransportören fakturerar utgående från sin egen prislista.

Avfallslagen som trädde i kraft i juli 2021 för med sig förändringar i insamlingen av förpackningsavfall och bioavfall vid fastigheten. Transporten av förpackningsavfall (glas, metall, plast och kartong) samt bioavfall övergår till att konkurrensutsättas av LSJH. Detta sker stegvis fr.o.m. 1.7.2023, beroende på område och kärltyp:

 • 1.7.2023: stam-Rusko, Pemar, Salo och Sagu – alla kärltyper
 • 1.7.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä och Åbo – kärltyper utan hjul
 • 1.10.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä, Åbo – kärl med hjul
 • 1.11.2023: Nystad – alla kärltyper
 • Januari – juli 2024: Bioavfallstransport, gradvis (tidtabellen preciseras efter konkurrensutsättningen)

I transporten av bioavfall sker i nuläget inga förändringar.

Efter de ovan nämnda tidpunkterna kommer man överens om transporten av förpackningsavfall och bioavfall med LSJH. Transportavgifterna baserar sig på avfallstaxan som avfallsnämnden förordnat. Man går med i avfallstransporten genom att kontakta vår kundtjänst på 0200 47470 eller taloyhtiot@lsjh.fi.


Riktlinjer för avfallskärlbehov i husbolag

Vi har räknat ut riktlinjer för hur många avfallskärl som behövs i ett husbolag samt dess tömningsintervaller. Förutom antalet invånare inverkar även bostädernas användningsgrad och -ändamål. Det bästa resultatet uppnås genom att prova och man kan alltid ändra på tömningsintervaller om ett kärl fylls snabbare än tänkt. Den här räknaren hjälper dig med att välja kärl och intervall.


Vi rekommenderar att husbolag med mer än 60 invånare väljer djupinsamlingssystem istället för avfallskärl med hjul.

Tömningsintervaller

Avfallskärl ska tömmas enligt de tömningsintervaller som avses i avfallshanteringsföreskrifterna. Observera att avfallkärl ska tömmas tillräckligt ofta, så att allt avfall ryms i kärlen och locken kan stängas ordentligt.

AvfallsslagMax tömningsintervall sommartid (vecka 18⁠—40)Max tömningsintervall vintertid (vecka 41⁠—17)
Brännbart avfall4 veckor4 veckor
Brännbart avfall, då bioavfall insamlas separat eller komposteras12 veckor12 veckor
Plastförpackningar12 veckor12 veckor
Bioavfall2 veckor2 veckor
Bioavfall då det samlas i ett djupinsamlingskärl eller behållare med maskindriven nedkylning2 veckor4 veckor
Annat återvinningsbart avfall *24 veckor24 veckor
* Glas- och kartongförpackningar asi- ja kartonkipakkaukset, keräyspaperi, metalli

Att låsa avfallspunkten

Allmän praxis angående låsning av avfallskärl har fastställts i avfallshanteringsföreskrifterna. Områdesspecifika avvikanden, som orsakas av skillnader i olika insamlingssystem, ser du längre ner på denna sida. Det är inte obligatoriskt att låsa avfallskärl.

Om fastighetsägaren har låst rutten som leder till avfallskärlets placeringsplats och fastigheten hör till den fastightesvisa avfallsinsamlingen (dvs LSJH ansvarar av tömningen av minst ett avfallsslag), ska låsningen ordnas så, att LSJH:s huvudnyckel passar i låset. Lås med dubbla uttag bör användas i första hand. Fastighetens ägare ansvarar för monterings- och uppehållskostnader samt låsets funktion.

Det är skäl att förverkliga låsningen av nya avfallspunkter men lLOQ S5 -systemet. De punkter som är del av LSJH:s tömningar och redan har lås, har Abloy Sento -utrustning. Dessa lås behöver dock i nuläget inte bytas ut.

Om tillgången till avfallspunkten är stängd av till exempel en port eller bom som öppnas med kod, fjärrstyrare eller telefonsamlat, bör anmälas till taloyhtiot@lsjh.fi eller i OmaLSJH-tjänsten.

Då transporten av förpackningsavfall, dvs glas-, plast- och kartongförpackningar övergår till LSJH under 2023 kommer det att medföra förändringar i låsningsprinciperna för avfallspunkter som ligger i området som omfattas av två transportsystem. iLOQ S5 -låsningssystemet tas i bruk.

Det är skäl att förverkliga låsningen av nya avfallspunkter men lLOQ S5 -systemet. De punkter som är del av LSJH:s tömningar och redan har lås, har Abloy Sento -utrustning. Dessa lås behöver dock i nuläget inte bytas ut.

Låsta avfallspunkter vid vilka det samlas förpackningsavfall bör vara i iLOQ S5-systemet innan följande datum:

 • 1.7.2023: Pemar, stam-Rusko, Salo och Saggu –> alla kärltyper
 • 1.7.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä och Åbo –> Kärltyper som inte har hjul
 • 1.10.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä och Åbo –> hjulförsedda avfallskärl på 120 – 1100 liter
 • 1.11.2023: Nystad -> alla kärltyper

LSJH:n iLOQ S5 -låssystemet ersätter inte de nycklar och låssystem som andra entreprenörer i området med två transportsystem. Vid ombyggandet av låssystemet bör man se till att även de som transporterar brännbart avfall, bioavfall och returpapper fortfarande kommer in till avfallspunkten med sina egna nycklar. Områdena me dubbeltransportsystem är Aura, Lundo, Nystad, Pemar, Pöytyä, Rusko (med undantag av Vahto-området), S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas, Sagu, Salo och Åbo. I dessa områden kan låsning verkställas på följande sätt:

 • Lås med dubbelt uttag, där både invånarnas och LSJH:s nyckel passar + ett rörlås, där den andra transportörens nyckel passar.
 • Lås med dubbelt uttag, där både invånarnas och den andra transportörens nyckel passar + ett rörlås, där LSJH:s nyckel passar.
 • Hänglås, där invånarnas nyckel passar + ett rörlås där både den andra transportörens och LSJH:s nyckel passar
 • Ett kodlås, där det är på fastighetens ansvar att meddela koden till både den andra transportören och LSJH.

Rörlåset ska placeras intill rutten som leder till avfallspunkten. Det är på fastighetens ansvar att lägga en nyckel som passar till avfallspunktens lås inuti röret.

Om tillgången till avfallspunkten är stängd av till exempel en port eller bom som öppnas med kod, fjärrstyrare eller telefonsamlat, bör anmälas till taloyhtiot@lsjh.fi eller i OmaLSJH-tjänsten.

Husbolaget ansvarar för att informera de transportbolag de konkurrensutsatt om ändringar i avfallspunktens låsning som möjligen berör dem.

Ifall man önskar låsa en olåst avfallspunkt bör man genast från början ta i användning iLOQ S5-låssystemet.


Avfallsservicens grundavgift

Utöver avfallstransportavgift uppbärs det i hela Sydvästra Finland en grundavgift. LSJH fakturerar årligen grundavgiften av alla hushåll och fritidsbostäder som är i beboeligt skick.