Asbestia sisältävää katelevyä kasassa.

Asbest

Sorteringsanvisning

Avfall som innehåller asbestdamm och –fibrer är avfall som kräver specialbehandling. Asbest får inte läggas bland annat avfall, utan det bör packas separat. Det är rekommenderat att använda P3-klassens andningsskydd då man hanterar asbestavfall.

Innan asbesten tas till sorteringsstationen bör den förpackas noggrant och tätt i plast eller en slitstark, tät säck, tillslutas väl och förpackningen märkas med texten “Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista / Asbestavfall. Farligt att inandas”.

Som förpackning kan du använda till exempel en glasfiberförstärkt säck, stark plast som tål transport och avlastning (till exempel två tåliga sopsäckar ovanpå varandra) eller förslutbara tunnor försedda med lock och spännring.

Asbest bör förpackas så att förpackningen inte går sönder under något skede av hanteringen och så att damm inte kommer ut ur den. Asbestdammet bör rengöras noggrant från förpackningarna innan de lastas för transport. Bristfälligt förpackat asbestavfall tas inte emot. Det är viktigt att packa in asbest tätt, så att de hälsofarliga asbestfibrerna inte kan frigöras i andningsluften under hanteringen.

Små mängder asbest tas emot vid alla sorteringsstationer. Mottagningsgränsen är 200 l. Större mängder än detta mottas endast vid Korvenmäki avfallscentral.

På grund av den betydande hälsorisk som asbest orsakar förpliktar vi inte våra anställda att hjälpa kunder med att lasta ur asbestlass. Med detta strävar vi till att minimera de anställdas exponering för asbestdamm.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit