Avfallslagen förnyades – vad innebär det i praktiken?

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Den nya avfallslagen har medfört nya sorteringsskyldigheter för husbolag och boende. Det innebär att alla husbolag med fler än fem lägenheter i tätbebyggda områden måste ha en insamlingsplats för avfall där blandavfall, bioavfall, kartong, plast, metall och glasförpackningar sorteras separat. I tätbebyggda områden ska bioavfallet dessutom sorteras i ett bioavfallskärl eller en kompostor. Kommunerna ansvarar för transport av avfall.

Den nya avfallslagen trädde i kraft i juli 2021. På den här sidan förklarar vi de praktiska konsekvenserna av avfallsreformen och svarar på vanliga frågor om den nya avfallslagen.

Varför reformerades avfallslagen?

Med hjälp av reformen har Finland som mål att uppnå flera avfallshanteringsmål och återvinningsmål som förutsätts i EU-direktiven. Man vill öka återvinningen av det kommunala avfallet från boende och service från ungefär 40 procent till rentav 65 procent under de kommande 15 åren. Speciellt återvinningen av bioavfall ska påskyndas.

Nya sorteringsskyldigheter

Separat insamling bör anordnas vid bostadsbolag på basen av antalet lägenheter enligt följande:

AvfallsslagAntal bostäder, fastigheten i en tätortAntal bostäder, fastigheten i en tätort med över 10 000 invånareAntal bostäder, fastigheten utanför en tätort
Blandavfall1 eller fler1 eller fler1 eller fler
Bioavfall5 eller fler1 eller fler
Metall (förpackningar och småmetall)5 eller fler
Glasförpackningar5 eller fler
Plastförpackningar5 eller fler
Kartongförpackningar5 eller fler
ReturpapperEnligt avfallslagens § 49 och 50

Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten. Kompostering av bioavfall bör alltid anmälas med komposteringsanmälan.

En verksamhetsutövare som bedriver offentlig förvaltnings- och serviceverksamhet eller näringsverksamhet (avfallsinnehavaren) ska ordna separat insamling av kommunalt avfall som uppkommer från dess verksamhet om fastigheten är belägen i en tätort eller i ett detalj- eller generalplanerat område för service, turism eller arbetsplatser och om verksamheten i genomsnitt ger upphov till minst följande mängder avfall:

AvfallsslagGenomsnittlig avfallsmängd
Bioavfall (annat än trädgårds- eller parkavfall)10 kg per vecka
Metall (förpackningar och småmetall)2 kg per vecka
Glasförpackningar2 kg per vecka
Plastförpackningar5 kg per vecka
Pappers- och kartongförpackningar5 kg per vecka
ReturpapperEnligt avfallslagens § 49 och 50

Dessutom ska separat insamling av trädgårds- och parksavfall, textilavfall och stora kasserade föremål samt annat plast-, pappers-, kartong-, glas- och metallavfall ordnas i den mån det är möjligt.

Separat insamling av bioavfall kan ersättas med kompostering eller annan motsvarande småskalig behandling på fastigheten. Behandlingen ska genomföras i enlighet med minimikraven i avfallsförordningen och avfallshanteringsföreskrifterna. Observera även att det alltid måste göras en komposteringsanmälan för kompostering av bioavfall.

 • Ansvaret för att transportera separat insamlade förpackningsavfall har övergått till kommunen, dvs. LSJH, från och med den 1 juli 2023, beroende på område och kärltyp enligt följande:
  • 1.7.2023: Pemar, stam-Rusko, Sagu och Salo –> alla typer av avfallskärl
  • 1.7.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo –> frontlastarbehållare och djupinsamlingskärl, det vill säga alla andra kärltyper än hjulförsedda avfallskärl
  • 1.10.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo –> 120–1100 liters hjulförsedda avfallskärl
  • 1.11.2023: Nystad –> alla typer av avfallskärl
  • Pressar och balpressat förpackningsavfall samt rullcontainrar övergår till LSJH:s transporter i samma tidtabell som hjulförsedda kärl.
 • Transporten av bioavfall har övergått i januari-maj 2024 till kommunen, dvs. LSJH. Läs mer.
 • Flerfacksinsamlingen övergår till att skötas av LSJH i början under året 2025. I samband med övergången blir det ändringar i vilka avfallsslag som samlas i kärlet. I fortsättningen kommer avfallen att vara förpackningsavfall, det vill säga glas-, kartong- och plastförpackningar samt metall. Vi kommer att informera alla kunder som för närvarande har ett flerfackskärl i användning mer noggrant per brev.
 • Inga förändringar från nuläget gällande insamlingen av blandavfall.

Hur kommer reformen att märkas i vardagen?

Senast i juli 2022 ska alla bostadsfastigheter med minst fem lägenheter i tätorter ha börjat sortera bioavfall, antingen genom att ansluta sig till fastighetsspecifika bioavfallstransporter eller genom att själva kompostera bioavfall. I Finland utvidgas insamlingsskyldigheten till att omfatta alla fastigheter i tätorter med över 10 000 invånare senast i juli 2024, antingen i form av insamling av bioavfall eller komposter. Inom LSJH-området blev det obligatoriskt med separat insamling av bioavfall senast 13.5.2024.

Dessutom förbättrades sorteringsmöjligheterna ytterligare när man under 2023 utöver småmetallinsamlingen även började samla in glas-, kartong- och plastförpackningar i fastigheter med minst fem lägenheter i tätorter. Insamlingen av metallförpackningar och småmetaller fortsatte som tidigare, för fastigheter med fyra eller fler bostäder. Insamlingen av avlagda textilier utvidgades till att omfatta hela landet i början av 2023.

Praktiska råd

Den nya avfallslagen och dess ändringar får inte störa vår nattsömn. Det viktigaste är att göra sorteringen till en del av din dagliga rutin. Om du planerar ändringar i till exempel avfallshanteringen i ett husbolag eller i en kommunal fastighet inom en snar framtid, ring oss först så hittar vi tillsammans den bästa vägen framåt med beaktande av ändringarna i avfallslagen. Det har skett ändringar i avfallshanteringen för småhusinvånare, om fastigheten är belägen på ett område som omfattas av insamlingsskyldigheten för bioavfall. På avfallshanteringskartan kan du kolla  om din fastighet ligger i ett sådant område. För dessa fastigheter måste du välja om du vill kompostera ditt bioavfall eller skaffa ett tömbart bioavfallskärl på din gård. Vi erbjuder omfattande råd och stöd för sortering och kompostering av bioavfall.

Vi informerar aktivt invånare och andra intressenter om förändringarna.

Vilken är LSJH:s roll?

I och med den nya avfallslagen överförs transportansvaret för separat insamlat avfall till LSJH inom ramen för övergångstiderna i förordningen. Målet är att de företagare som LSJH konkurrensutsatt ska samla in och transportera allt förpackningsavfall och bioavfall från fastigheterna i alla våra delägarkommuner när övergångstiden gått ut. Dessutom ska insamling och transport av blandavfall konkurrensutsättas i de delägarkommuner där kommunen ansvarar för avfallstransporten.

Vi sköter alltså i fortsättningen om konkurrensutsättningen av tömningen av avfallskärlen för kundernas del, vilket innebär att alla kunder får priser som konkurrensutsätts regelbundet. LSJH:s kundrådgivare kommer i framtiden att också ansvara för den kundkontakt som gäller avfallstransporterna. Vårt främsta mål är att säkerställa goda avfallshanteringstjänster.