Skyldighet till separat insamling av bioavfall

Den nya avfallslagen och dess kompletterande förordningar trädde i kraft 2021. Med reformen strävar Finland efter att uppnå flera av de avfallshanterings- och återvinningsmål som EU-direktiven förutsätter. Målet är att öka återvinningen av kommunalt avfall som uppstår i boende och service från nuvarande 40 procent till hela 65 procent fram till 2035. Framför allt måste vi öka återvinningen av bioavfall. Enligt sorteringsundersökningar innehåller soppåsarna för blandavfall  över en tredjedel bioavfall. Det finns därför mycket att förbättra vad gäller sortering av bioavfall.

Skyldigheten att samla in bioavfall utvidgas i hela landet stegvis fram till juli 2024 till att omfatta alla fastigheter i tätorter med mer än 10 000 invånare – inklusive egnahemshus och fritidshus. I LSJH:s område har skyldigheten att samla in bioavfall tagits i drift 13.5.2024. Alternativen är en kompostor eller ett tömbart bioavfallskärl, antingen för eget bruk eller för att dela med grannar.

  • Under åren 2023–2024 har vi kontaktat per brev alla husbolag och invånare vars bostäder eller fritidsbostäder som nya omfattas av insamlingsskyldigheten.
  • Du kan kontrollera Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds avfallshanteringskarta om din fastighet hör till en tätort med 10 000 invånare, dvs. ett område som omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat.

Bioavfall från näringsliv och kommunala aktörer

Sedan 2022 har verksamhetsutövaren av näringsverksamhet samt kommunal förvaltnings- och serviceverksamhet skyldighet att organisera separat insamling av kommunalt avfall som uppstår i deras verksamhet, om fastigheten är belägen i en tätort eller i allmänt områdesinriktad service-, turism- eller arbetsplatsområde och om bioavfall genereras i verksamheten (annat bioavfall än trädgårds- eller parkavfall) i genomsnitt minst 10 kg per vecka.

LSJH organiserar transport av ditt bioavfall

I och med den nya avfallslagen har ansvaret för transporten av separat insamlat bioavfall överförts till oss, LSJH. Efter första halvåret 2024 har alla transporter av bioavfall konkurrensutsätts av LSJH. Nu samlar de företagare som vi konkurrensutsatt in och transporterar bioavfall från fastigheterna i alla våra delägarkommuner. Med andra ord konkurrensutsätter vi bioavfallskärlens tömningar istället för invånarna, vilket innebär att invånarna regelbundet får konkurrenskraftiga priser. Alla kundtjänstkontakter i anslutning till avfallstransporter fås styra till oss.


Det finns många fördelar med att sortera bioavfall

  • Bioavfallet är en oinbjuden gäst i blandavfallet, eftersom vått bioavfall sänker blandavfallets värmevärde.
  • Genom att sortera bioavfall separat kan du minska mängden blandavfall och förlänga avfallskärlets tömningsintervall upp till 16 veckor.
  • Behandlingsavgiften för bioavfall är lägre än för blandavfall, så noggrann sortering kan spara inte bara på miljön utan även på avfallskostnaderna.
  • Bioavfall som samlas in separat från bostadsfastigheter inom vårt verksamhetsområde transporteras till Biolinja i Nystad, där det av bioavfallet framställs biogas och gödsel genom rötning. När du sorterar ditt bioavfall i ett tömbart bioavfallskärl hjälper du alltså också till att producera inhemsk energi. Bara ett kilo bioavfall ger 100 timmars ström till din telefon!
  • Genom att kompostera bioavfall får du näringsrik mylla för växterna i din trädgård.

Läs mer viktig fakta om fördelarna med att sortera bioavfall: www.biojäte.info.


Hur ska insamling av bioavfall organiseras?

Samla in eller kompostera? Det är dilemmat.
Alternativ till separat insamling av bioavfall är att köpa en kompostor eller ett bioavfallskärl, antingen för eget bruk eller som gemensamt med grannarna. Öppna här Samla in eller kompostera? -infografiken.

1. Kompostering

I hemkomposten förvandlas biologiskt avfall från köket enkelt till en bördig jord. Den förberedda jorden kan användas för plantering och trädgårdsskötsel i din egen trädgård. Kompostorn kan också delas av flera grannar eller användas av hela husbolaget. I detta fall bör en person tilldelas ansvaret för komposten och ansvarsfördelningen bör vara tydlig.
 
Kompostering är den metod som föredras för att behandla bioavfall vid källan. Kompostering kan bidra till återvinning av bioavfall och minska behovet av transporter och kostnaderna för avfallshantering. Du kan bygga din egen kompost eller köpa en färdig kompost som passar dina behov. En kompost för kompostering av bioavfall måste ha väggar, ett lock och en botten för att förhindra råttor och andra skadedjur från att komma in i komposten. Om komposten används året runt måste den värmeisoleras för att fungera.

Om du komposterar, vänligen anmäla via OmaLSJH eller blankett

Avfallslagen kräver att kompostering av biologiskt köksavfall från bostadshus måste rapporteras till avfallshanteringsmyndigheten. Anmälningsplikten gäller för alla bostadsfastigheter där bioavfall från köket komposteras. Kompostering av enbart trädgårdsavfall behöver inte rapporteras.

Om du komposterar ditt bioavfall måste du meddela avfallshanteringsmyndigheten i Sydvästra Finland. Anmälan kan göras enkelt via OmaLSJH-tjänsten. Instruktioner för användning av tjänsten finns i denna sida. Meddelandet går via tjänsten till avfallshanteringsnämnden och vidarebefordras även till oss på LSJH, så att vi är informerade om att ingen separat tömning av bioavfallskärl krävs för din fastighet.

Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tjänsten kan anmälan också göras med hjälp av en utskrivbar blankett, som skickas till avfallshanteringsmyndigheten per epost eller per post. Du hittar blanketten i denna sida.

Om du har lämnat in en komposteringsanmälan före den 1 augusti 2022 måste anmälan göras på nytt eftersom den gamla anmälan inte är tillräcklig för kraven i det aktuella registret. Om komposten används av mer än en fastighet, dvs. det är en så kallad kimppakomposter, vänligen ange uppgifter om alla fastigheter (särskilt fastigheternas adresser) i avsnittet ytterligare information i anmälningsformuläret. Anmälan görs av den person som ansvarar för kimppakompostern.

De uppgifter som samlas in genom komposteringsanmälningar registreras i avfallstransport- och komposteringsregistret. Med komposteringsregistret kommer kompostörernas hårda arbete med att sortera bioavfall att beaktas vid beräkningen av den nationella återvinningsgraden för bioavfall. Uppgifterna kommer också att användas för att planera och genomföra separat insamling av bioavfall från fastigheter som ett alternativ till kompostering, eftersom fastigheter som har registrerat sin kompostering i registret inte behöver separat insamling av bioavfall.

2. Separat insamling av bioavfalll

Tömningstjänsterna för bioavfall och bioavfallskärl beställs från LSJH. Det smidigaste sättet att göra en beställning är via OmaLSJH-tjänsten eller via vår kundtjänst. För små fastigheter används 140 l eller 240 l hjulförsedda kärl som behållare för bioavfall. Det längsta möjliga tömningsintervallet för ett traditionellt bioavfallskärl är 2 veckor – förutom för fastigheter utanför tätorter, där är det längsta möjliga tömningsintervallet 4 veckor på vintern (veckorna 41-17). Det längsta möjliga intervallet mellan tömning av en ventilerad bioavfallskärl, en djupbehållare och en behållare placerad i ett kylt avfallsrum är 4 veckor.

Invånarna bör packa bioavfallet i ett nedbrytbart omslag. Avfallet bör packas även fastän en skyddssäck skulle användas i avfallskärlet. Skyddssäcken används i traditionella bioavfallskärl på 140–240 liter. Avfallstransportören placerar säcken på plats i samband med tömningen. En skyddssäck används inte i ventilerade bioavfallskärl eller i djupbehållare. Det bästa sättet att förpacka organiskt avfall är att göra en tidningspåse eller använda en papperspåse, t.ex. mjöl- och sockerpåsar. Bioavfallspåsar gjorda av biologiskt nedbrytbar plast är inte lämpliga för rötningsanläggningar, de fastnar på bearbetningsmaskineriet, hindrar dess funktion och bryts ner mycket långsammare än papperspåsar och omslag. Detsamma gäller butikernas plastpåsar som påstås vara biologiskt nedbrytbara – föredra pappersomslag! Förpackning av bioavfall skyddar uppsamlingsbehållaren från att bli smutsig och förhindrar därmed lukt, särskilt på sommaren. På vintern förhindrar förpackningen att bioavfallet fryser fast i behållaren och gör det lättare att tömma behållaren.

Om du planerar att sortera ditt bioavfall i ett bioavfallskärl, beställ tjänsterna från LSJH

Beställ bioavfallskärl och dets tömning via OmaLSJH eller via vår kundtjänst. Om du redan har ett eget bioavfallaskärl, beställ dets tömning från LSJH och änvänd det tills du behöver byta kärlet. Nya avfallskärl beställs via vår kundtjänst.

Månadspriset för soptjänsten inkluderar antingen ett 140 eller 240 liters bioavfallskärl som levereras till din fastighet. Vid behov kan kärlets storlek ändras, och om kärlet går sönder under tömningen ersätts det automatiskt med ett nytt. Läs mer om kärltjänsten

Du kan välja att tömma ditt bioavfall antingen en gång i veckan eller varannan vecka. Ventilerade bioavfallskärlets tömningsintervall kan vara till och med fyra veckor. Du kan också samla in bioavfall i en kimppakärl tillsammans med dina grannar. 

Bioavfallskärlet bör tvättas två gånger per år. Du kan tvätta kärlet själv eller beställa tvättservice från oss. Tvättpriserna hittar du i denna sida.

Du kan skapa en insamlingskimppa med dina grannar (max. avstånd 1 km). Det behövs en person som ansvarar för samkärlet för att beställa tömningen och informera deltagarna. Gruppen kan besluta om den ansvariga personen ska betala hela fakturan eller om fakturan ska delas lika mellan alla partners. 

Du kan beställa kimppakärlstjänsten och kimppakärlet via onlineformuläret eller genom att kontakta vår kundtjänst. I ett senare skede kommer kimppakärlstjänstens beställning också att finnas tillgänglig via OmaLSJH.


Hantering av bioavfall i OmaLSJH-tjänsten

Det enklaste sättet att göra en komposteringsdeklaration eller vidta åtgärder för att tömma ditt bioavfallskärl är via LSJH:s e-tjänst OmaLSJH.