Skyldighet att samla in bioavfall separat

Bioavfallet ska återvinnas ännu mer effektivt

Den nya avfallslagen och de kompletterande förordningarna trädde i kraft 2021. Genom reformen siktar Finland på att uppnå flera avfallshanterings- och återvinningsmål i EU-direktiven. Man vill höja återvinningen av samhällsavfall från boende och tjänster från nuvarande cirka 40 procent till hela 65 procent fram till 2035. Man vill speciellt utöka återvinningen av bioavfall. Sorteringsundersökningar visar att upp till mer än en tredjedel av innehållet i en soppåse med blandavfall består av bioavfall. Det finns alltså mycket att förbättra när det gäller sorteringen av bioavfall.

Från och med början av året 2024 utökar skyldigheten att sortera separat bioavfall till att omfatta alla fastigheter i tätorter.

Förändringarna i insamlingen och transporten av bioavfall genomförs stegvis under olika övergångsperioder:

 • Alla bostadsfastigheter med minst fem lägenheter i tätorter ska senast i juli 2022 ha börjat sortera bioavfall antingen genom att ansluta sig till fastighetsspecifik bioavfallstransport eller kompostera bioavfallet själva.
 • Skyldigheten att samla in bioavfall utökas i juli 2024 till att omfatta varje fastighet i tätorter med över 10 000 invånare – även egnahems- och fritidsbostäder. Alternativet är att skaffa en kompost eller ett tömningsbart bioavfallskärl för eget bruk eller tillsammans med sina grannar.
  • Kontrollera från Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds avfallshanteringskarta ifall din fastighet finns i en i tätort med fler än 10 000 invånare, alltså i ett område där skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller.
  • På den här sidan kan du kontrollera när insamlingen av bioavfall börjar för din fastighet eller när de nuvarande transporterna övergår till att vara arrangerade av LSJH.
  • Under åren 20232024 kontaktar vi alla husbolag och invånare vars hem eller fritidsbostad kommer som nya att omfattas av insamlingsskyldigheten.

På den elektroniska avfallshanteringskartan kan du se om din fastighet tillhör ett tätortsområde med 10 000 invånare, dvs. ett område som berörs av skyldigheten att samla in bioavfall separat. LSJH har under sommaren 2023 per brev kontaktat alla de vars hem eller fritidsbostäder kommer att omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall.

LSJH tar över ansvaret för transport av bioavfall

I och med den nya avfallslagen tar LSJH över ansvaret för transport av bioavfall som samlats in separat. Samtliga bioavfallstransporter kommer att konkurrensutsättas av LSJH under första halvan av 2024 (exakta övergångstider kan kontrolleras på den här sidan). Därefter kommer de vinnande företagen att samla in och transportera bioavfallet från fastigheterna i alla våra andelskommuner. Vi sköter alltså konkurrensutsättningarna av tömningarna av bioavfallskärlen för invånarnas räkning så att de får regelbundet konkurrensutsatta priser. Alla kundtjänstfrågor rörande avfallstransporter riktas i fortsättningen till LSJH.

Många fördelar med att sortera bioavfall

 • Separat insamlat bioavfall från bostadsfastigheter i LSJH:s område transporteras till Biolinja i Nystad, där det förädlas till biogas och gödningsmedel genom förrutning. När du sorterar bioavfallet i ett tömningsbart bioavfallskärl bidrar du alltså till att producera inhemsk energi. Ett kilo bioavfall kan omvandlas till 100 timmar ström i telefonen!
 • Genom att kompostera bioavfallet får du näringsrik jord till växterna i trädgården.
 • Läs fler viktiga fakta om fördelarna med att sortera bioavfall.

I det blandavfallet är bioavfallet en objuden gäst. I det blandavfallet sänker det blöta bioavfallet det blandavfallets värmevärde.

Genom att sortera bioavfallet separat kan du minska mängden blandavfall och förlänga avfallskärlets tömningsintervall till upp till 16 veckor. Hanteringsavgiften för bioavfall är lägre än för blandavfall, så genom noggrann sortering kan man alltså både skona naturen och sänka avfallsutgifterna!

Hur ska man ordna insamlingen av bioavfall?

Alternativet till separat insamling av bioavfall är att skaffa en kompost eller ett bioavfallskärl för eget bruk eller tillsammans med sina grannar.

Samla in eller kompostera? Det är dilemmat.
Samla in eller kompostera? Öppna infograf här.

1. Kompostering

I en hemmakompost förvandlas kökets bioavfall till porös jord. Den färdiga jorden kan användas i trädgården för plantering och odling. Komposten kan också användas gemensamt av flera grannar eller av hela husbolaget. Då ska man utse en ansvarig för komposten och tydligt fördela ansvaren för att sköta komposten.

Kompostering är ett rekommenderat sätt att hantera bioavfallet där det uppstår. Genom att kompostera kan man främja återvinningen av bioavfall och minska transportbehovet och avfallshanteringskostnaderna.
Man kan bygga en kompost själv eller köpa en färdig efter användningsbehov. En kompost avsedd för kompostering av bioavfall ska ha väggar, ett lock och en botten som förhindrar råttor och andra skadedjur från att ta sig in i komposten. Om komposten används året om ska den vara värmeisolerad för att fungera.

Om du komposterar ska du anmäla det genom vår e-tjänst

Avfallslagen förutsätter att man anmäler till avfallshanteringsmyndigheterna att man komposterar köksbioavfall från en bostadsfastighet. Anmälningsplikten gäller alla bostadsfastigheter där man komposterar bioavfall från köket. Man behöver inte anmäla kompostering av enbart trädgårdsavfall.

Om du komposterar ditt bioavfall ska du anmäla det till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Det gör du enklast genom e-tjänsten. Anvisningar för hur du använder tjänsten finns i slutet av denna sida. Anmälan skickas genom tjänsten till avfallshanteringsnämnden och förmedlas samtidigt till oss på LSJH, så att vi får information om att din fastighet inte behöver någon separat tömning av bioavfallskärlet. Om du har anmält komposteringen före 1.8.2022 måste du göra om anmälan, eftersom den gamla anmälan inte räcker för att uppfylla kraven för det nuvarande registret. Om komposten används av flera fastigheter, dvs. om det är fråga om en så kallad samkompost, ska du specificera uppgifterna om alla deltagande fastigheter (speciellt fastigheternas adress) i komposteringsanmälan under punkten Tilläggsuppgifter på anmälningsformuläret. Anmälan görs av den ansvariga för samkomposten. 

Om man inte kan använda e-tjänsten kan man också göra anmälan på ett utskrivbart formulär som man skickar till avfallshanteringsmyndigheten per post. Mer information om anmälan om kompostering och det utskrivbara formuläret finns på avfallshanteringsnämndens webbplats.

Uppgifterna som inhämtas med komposteringsanmälan läggs in i avfallstransport- och komposteringsregistret. Tack vare komposteringsregistret kan man ta hänsyn till det flitiga arbete som komposterarna gör som sorterare av bioavfall när man beräknar den nationella återvinningsgraden för bioavfall. Uppgifterna används också som hjälp vid planeringen och genomförandet av den fastighetsspecifika separata insamling av bioavfall som är ett alternativ till kompostering, då fastigheter som har anmält till registret att de komposterar inte behöver någon separat insamling av bioavfall.

Vi håller på att förnya vår elektroniska kundtjänst och övergår stegvis till att använda den nya tjänsten OmaLSJH. Nya OmaLSJH har tills vidare öppnats för husbolag samt de nya kunder som kommer att omfattas av den separata insamlingen av bioavfall och som är bland de första att använda tjänsten. Övriga kunder hos LSJH använder fortfarande den gamla e-tjänsten under det här året.

Hur fungerar nya OmaLSJH?

Logga in i e-tjänsten OmaLSJH

Vår nya e-tjänst OmaLSJH finns på oma.lsjh.fi och kan i det här skedet användas av de nya kunder som kommer att omfattas av den separata insamlingen av bioavfall. Tjänsten har nyligen tagits i bruk, den utvecklas alltjämt och kommer att få fler funktioner. Inloggningsuppgifterna till den tidigare e-tjänsten fungerar inte i den nya OmaLSJH-tjänsten.

När du loggar in för första gången behöver du ditt kundnummer och fakturanumret från LSJH (finns på din tidigare faktura från LSJH). Om du inte har några gamla fakturor kan du be vår kundtjänst om fakturanumret till exempel i chattbotten på www.lsjh.fi. Tjänsten använder suomi. fi-identifikation, så efter att du loggat in första gången kan du enkelt logga in med bankkoder eller mobilcertifikat.

Första gången ska du välja Registrera nu eller Logga in via tjänsten suomi.fi.

I den nya tjänsten OmaLSJH kan man för närvarande:

 • se och ändra sina kunduppgifter.
 • beställa tömning av avfallskärl och relaterade tilläggstjänster.
 • anmäla kompostering av bioavfall till avfallshanteringsmyndigheten.
 • Om tömningarna av avfallskärlet omfattas av avfallstransport som ordnas av LSJH kan man ändra tömningsintervallet eller beställa en extra tömning genom OmaLSJH. (Gäller kommunerna Nådendal, Nousis, Kimitoön, Virmo, Masku, Reso, Vahtoområdet i Rusko samt Pargas skärgård.)

2. Separat insamling av bioavfall

Tömningen av bioavfallskärlet beställs hos LSJH. Enklast är att beställa den genom e-tjänsten. Vid små fastigheter använder man hjulförsedda 140 l eller 240 l kärl som bioavfallskärl. Avfallskärlet ska tömmas varje vecka eller varannan vecka.

Invånarna bör packa bioavfallet i nedbrytbart emballagematerial. Emballaget bör utföras även om det finns en skyddssäck i avfallskärlet. Skyddssäcken används i traditionella bioavfallskärl med en kapacitet på 140–240 liter, där avfallstransportören placerar den under tömningen. Skyddssäcken används inte i ventilerade bioavfallskärl eller i djupbehållare. Det bästa sättet att packa bioavfallet är att göra en påse av en tidning eller använda en papperspåse, som en mjöl- eller sockerpåse. Bioavfallspåsar i nedbrytbar plast fungerar dåligt ihop med processen som bioavfallet genomgår på rötningsanläggningen. Påsarna fastnar i maskineriet, orsakar uppehåll i produktionen och bryts ner mycket mer långsamt än papperspåsar och –omslag. Det samma gäller för matbutikens plastkassar som påstås vara nedbrytbara – välj helst pappersinslag. Genom att packa bioavfallet skyddar man insamlingskärlet från att bli smutsigt och förhindrar på så sätt luktolägenheter speciellt på sommaren. På vintern förhindrar det bioavfallet från att frysa fast i kärlet och underlättar tömningen av kärlet.

Priserna för tömning av bioavfallskärlet hittar du på Sydvästra Finlands avfallstaxa sida 26. 2024 års tömningspriser för bioavfallskärlet finns på sidan 26 i Sydvästra Finlands avfallstaxa 2024.

Kolla på kartan (PDF) nedan när kommer LSJH att börja tömningarna av bioavfallskärl i din kommun. En postadressbaserad sökkarta kommer att publiceras under hösten 2023.

Beställ tömning av bioavfallskärlet genom LSJH:s e-tjänst. Om du inte har ett bioavfallskärl kan du också beställa kärlet genom LSJH som en kärltjänst.

Månadspriset för kärltjänsten inkluderar ett 140- eller 240-liters bioavfallskärl, som levereras till din fastighet. Vid behov kan du byta storlek på kärlet, och om kärlet går sönder vid tömning byts det automatiskt ut mot ett nytt. Avfallskärl som beställts genom LSJH:s kärltjänst levereras cirka en månad innan tömningarna börjar.

Du kan välja mellan tömning en gång i veckan eller varannan vecka. Dessutom kan du beställa en avgiftsbelagd tvättjänst för kärlet. Insamlingen av bioavfall kan också skötas som en samkärlsinsamling tillsammans med de närmaste grannarna. Bioavfallskärlet ska tvättas två gånger om året. Om du vill kan du beställa tjänsten genom LSJH. Priserna för tvättjänsten finns i Avfallstaxan i Sydvästra Finland.

Hur fungerar nya OmaLSJH?

Vår nya e-tjänst OmaLSJH finns på oma.lsjh.fi och kan i det här skedet användas av de nya kunder som kommer att omfattas av den separata insamlingen av bioavfall. Tjänsten har nyligen tagits i bruk, den utvecklas alltjämt och kommer att få fler funktioner. Inloggningsuppgifterna till den tidigare e-tjänsten fungerar inte i den nya OmaLSJH-tjänsten.

När du loggar in för första gången behöver du ditt kundnummer och fakturanumret från LSJH (finns på din tidigare faktura från LSJH). Om du inte har några gamla fakturor kan du be vår kundtjänst om fakturanumret till exempel i chattbotten på www.lsjh.fi. Tjänsten använder suomi. fi-identifikation, så efter att du loggat in första gången kan du enkelt logga in med bankkoder eller mobilcertifikat.

Första gången ska du välja Registrera nu eller Logga in via tjänsten suomi.fi.

I den nya tjänsten OmaLSJH kan man för närvarande:

 • se och ändra sina kunduppgifter.
 • beställa tömning av avfallskärl och relaterade tilläggstjänster.
 • anmäla kompostering av bioavfall till avfallshanteringsmyndigheten.
 • Om tömningarna av avfallskärlet omfattas av avfallstransport som ordnas av LSJH kan man ändra tömningsintervallet eller beställa en extra tömning genom OmaLSJH. (Gäller kommunerna Nådendal, Nousis, Kimitoön, Virmo, Masku, Reso, Vahtoområdet i Rusko samt Pargas skärgård.)

Du kan ställa upp ett samkärl tillsammans med dina grannar (max. avstånd 1 km) för insamling av bioavfall. För samkärlet behöver man en ansvarig som beställer tömningarna och informerar andelsägarna. Tillsammans kan man besluta om den ansvariga ska betala hela fakturan eller om man ska dela upp fakturan jämnt mellan alla andelsägare.

Samkärlstjänsten och samkärlet beställs via länken nedan eller genom att kontakta vår kundtjänst. I ett senare skede kan även samkärlstjänsten beställas genom OmaLSJH.