Avfallsservicens grundavgift

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Avfallsservicens grundavgift är en bostadsspecifik årsavgift som används för att täcka kostnaderna för de avfallsservicetjänster som är avgiftsfria för invånarna vid den tidpunkt de utnyttjas, samt för avfallsservicen myndighetsverksamhet.

Mot grundavgiften kan invånarna utan avgift lämna in sitt farliga avfall till ambulerande insamlingar på fastlandet och i skärgården samt till 17 fasta mottagningsplatser. Intäkterna från grundavgiften används för att anordna avfallsrådgivning i skolor, för husbolag och på olika evenemang samt till att producera avfallsguider och både LSJHs vägkalender och invånartidningen För morgondagen, vilka delas ut till alla hem. Även LSJH:s återvinningspunkter, dvs. LSJH-ekopunkter, samt sorteringsstationernas och avfallscentralernas underhåll och kundservice finansieras med grundavgiften. Därtill finansierar grundavgiften verksamheten av kommunernas gemensamma avfallsservicemyndighet.

Fastställande av grundavgiften och avgiftsklasserna

Avfallshanteringens grundavgift är en bostadsvis årsavgift, som åläggs bostadens eller fritidsbostadens ägare eller användare. Avgiften åläggs den person som ägt eller använt bostaden den 1 januari. Avgiften debiliteras också av obebodda fastigheter. Om fastigheten eller bostaden inte är beboelig, kontakta byggnadstillsynen i din kommun för att få vidare instruktioner angående ärendet. Avgiften gäller inte för serviceboende med heldygnsomsorg.

Grundavgiftens storlek fastställs utgående från bostadens användningsändamål enligt följande:

AvgfitsklassGrundavgift (€/bostad/år)
Egnahems- och småhus, 1-4 lägenheter26,95
Bostadsbolag 5 lägenheter eller fler24,40
Hushåll som hör till kvartersinsamling24,40
Fritidsbostäder16,95
Internatbostäder, bostäder i servicehus16,95
Egnahems- och småhus, obebodd16,95
inkl. moms 24%

Husbolagens grundavgifter

Bostadsaktiebolagets faktura baserar sig på antalet bostadslägenheter. Om aktierna i bostadsaktiebolaget är avsedda för fritidsboende, debiteras bostadsaktiebolaget grundavgifter enligt avgiftsklassen för fritidsbostäder.