Slaminsamling anordnad av Sydvästra Finlands Avfallsservice  

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att hela verksamhetsområdets slaminsamling kommer att bli kommunalt anordnad. Övergången sker en ägarkommun i taget under åren 2021–2026. Kimitoön, Masku, Virmo, Nousis, Pargas, Reso och Rusko har redan gått över till slamuppsamling som organiseras av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). I dessa kommuner avtalas tömning av slambehållare med LSJH.

Tömning av slambehållare regelbundet eller på beställning  

Tömningsintervallerna bestäms i kommunernas avfallshanteringsföreskrifter och är lika för alla bostäder, oberoende av om tömningarna ordnas av kommunen eller av fastighetsägaren. 

SLAMBEHÅLLARE DÄR AVLOPPSVATTEN FRÅN VATTENKLOSETTER BEHANDLAS:

 • Avloppsslam ska avlägsnas minst en gång om året från slamavskiljare, minireningsverks slamavskiljare och andra motsvarande slambehållare i bostadsfastigheter med fler än en stadigvarande invånare.
 • Avloppsslam från slamavskiljare, slambehållare i minireningsverk och andra motsvarande slambehållare avlägsnas minst vartannat år i stadigvarande bostäder med en invånare samt i fritidsbostäder.

SLAMBEHÅLLARE DÄR ENDAST TVÄTTVATTEN BEHANDLAS:

 • Från slamavskiljare, minireningsverks slambehållare och andra motsvarande slambehållare ska avloppsslam avlägsnas minst vart tredje år.

SLUTNA TANKAR:

 • Slutna tankar ska tömmas vid behov, men minst vart femte år. Slutna tankar kan tömmas antingen regelbundet enligt ett överenskommet intervall eller vid behov på beställning. Följ fyllningen av din slutna tank med till exempel ett larm, så att du kan beställa tömning i tid.

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under -15 °C) kan slambehållarna inte tömmas, då flyttas tömningarna framåt. 

Slamavskiljare, minireningsverk och andra liknande slambehållares tömningar som anordnas av LSJH, planeras av LSJH enligt avfallshanteringsföreskrifternas tömningsintervaller. 

Tömningsrutterna är planerade för att vara optimala ur miljö- och effektivitetssynpunkt, men tömningsveckan kan ändras av en motiverad anledning.   

I Kimitoön sköts transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar kommunalt anordnat. Från och med den 1 januari 2024, utförs slamtömningarna av LSJH:s entreprenör Sjöbloms Tankservice Ab Oy. Samtidigt övergår en del av tidigare Angelniemi kommun och ön Långö till den slaminsamling anordnad av LSJH. 

ANSLUTNING AV FASTIGHET UTANFÖR AVLOPPSNÄTET TILL SLAMINSAMLING  

För att ingå i slaminsamlingen behöver vi information om din fastighets avloppssystem. Det finns tre sätt att meddela informationen:

Beställning av tömning

Beställ tömning minst 2 veckor i förväg. På så sätt kan körrutterna planeras i tid och slambehållarna tömmas systematiskt.  Om tömningen beställs separat med tömning inom fyra vardagar, debiteras en avgift för beställningstömning. Beställ tömning av slambehållaren från vår kundtjänst eller per e-post liete@lsjh.fi. 

Från och med 1.1.2024: Du kan beställa slamtömning via vår kundtjänst, per e-post slam@lsjh.fi eller via chatboten på vår hemsida. Gör beställningen i god tid före den önskade tömningstidpunkten. Vi utför separat beställd tömning inom fem vardagar. 

I Masku, Nousis, Reso, Rusko och Virmo s sköts transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar kommunalt anordnat. Efter Sydvästra Finlands Avfallsservices konkurrensutsättning sköts tömningarna av Lassila & Tikanoja. 

ANSLUTNING AV FASTIGHET UTANFÖR AVLOPPSNÄTET TILL SLAMINSAMLING  

För att ingå i slaminsamlingen behöver vi information om din fastighets avloppssystem. Det finns tre sätt att meddela informationen:

Beställning av tömning

Du kan beställa slamtömning via vår kundtjänst, per e-post på slam@lsjh.fi eller via chatboten på vår hemsida. Gör beställningen i god tid före den önskade tömningstidpunkten. Vi utför separat beställd tömning senast inom fem vardagar.

I stam-Pargas, på Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar samt på Norrskata sköts transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar kommunalt anordnat. Efter Sydvästra Finlands Avfallsservices konkurrensutsättning sköts tömningarna av 

 • L&T i stam-Pargas 
 • Kaivuu & Kuljetus Saarinen Oy i Nagu 
 • Eerola-yhtiöt Oy i Korpo och Norrskata 
 • Lindqvist Trans i Houtskär 

ANSLUTNING AV FASTIGHET UTANFÖR AVLOPPSNÄTET TILL SLAMINSAMLING  

För att ingå i slaminsamlingen behöver vi information om din fastighets avloppssystem. Det finns tre sätt att meddela informationen: 

Beställning av tömning 

Du kan beställa slamtömning via vår kundtjänst, per e-post på slam@lsjh.fi eller via chatboten på vår hemsida. Gör beställningen i god tid före den önskade tömningstidpunkten. Vi utför separat beställd tömning inom fem vardagar. 

Obs! På Norrskata utförs tömningar alltid på udda veckor. Beställningen bör således vara inne hos LSJH:s kundtjänst senast den föregående jämna veckans torsdag.  

Den 1 februari 2024 övergår Nådendals området till slaminsamling anordnad av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Från den 1 februari 2024 utförs tömningarna av LSJH:s entreprenör KV-Koneurakointi Oy. Området omfattar fastlands-Nådendal, öarna med broförbindelse samt Velkua, Velkuanmaa och Aaslaluoto med färjeförbindelse. Slaminsamlingen på andra öar fortsätter tills vidare så som hittills. LSJH konkurrensutsätter slaminsamlingen av dessa områden senare. 

Välkommen till LSJH:s slamservice! 

ANSLUTNING AV FASTIGHET UTANFÖR AVLOPPSNÄTET TILL SLAMINSAMLING   

För att ingå i slaminsamlingen behöver vi information om din fastighets avloppssystem. Det finns tre sätt att meddela informationen: 

Beställning av tömning 

Du kan beställa slamtömning via vår kundtjänst, per e-post på slam@lsjh.fi eller via chatboten på vår hemsida. Gör beställningen i god tid före den önskade tömningstidpunkten. Vi utför separat beställd tömning inom fem vardagar. 

Den 1 februari 2024 övergår S:t Mårtens och Pöytis till slaminsamling anordnad av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Från den 1 februari 2024 utförs tömningarna av LSJH:s entreprenör Jätehuolto Mäkiö Oy. 

Välkommen till LSJH:s slamservice! 

ANSLUTNING AV FASTIGHET UTANFÖR AVLOPPSNÄTET TILL SLAMINSAMLING  

För att ingå i slaminsamlingen behöver vi information om din fastighets avloppssystem. Det finns tre sätt att meddela informationen:

Beställning av tömning 

Du kan beställa slamtömning via vår kundtjänst, per e-post på slam@lsjh.fi eller via chatboten på vår hemsida. Gör beställningen i god tid före den önskade tömningstidpunkten. Vi utför separat beställd tömning inom fem vardagar. 

På vissa områden (Kimitoön, S:t Mårtens, Pöytis och Nådendal) utförs slamavskiljarnas tömningar med ekotömningsmetoden. Ekotömning betyder att det finns två fack i slambilen, med vilka slamavskiljarens slamdelar och vattenfas kan hållas åtskilda under tömningen. I och med detta kan den tillfälligt avlägsnade vattenfasen återlämnas till slamavskiljaren.  

Ekotömningens fördelar  

 • Transportavstånden förkortas när mängden vatten som transporteras är betydligt mindre. Följaktligen minskar även utsläppen, miljöskador orsakade av däck och vägförbrukningen 
 • Slamavskiljarnas första del borde alltid fyllas med vatten efter tömningen, så att slammet inte rymmer till följande delar och vidare genom utloppsröret. I och med ekotömningen sköts slamavskiljarens påfyllning åtminstone delvis i samband med tömningen, då vattenfasen återförs till behållaren. Det återförda vattnet innehåller behållarens egen bakteriestam, vilket betyder att behållarens biologiska process kommer igång snabbare efter tömningen. 
   

Ekotömningar kan endast utföras på slamavskiljare. Alla slamavskiljare kan dock inte tömmas med ekotömning, till exempel ett markbotten förhindrar ekotömning. Slammet sugs alltid bort under ekotömningen och transporteras till reningsverket för behandling. Endast vattendelen återlämnas till slamavskiljaren. Då undviker man att vatten transporteras i onödan till reningsverket. En tvåfacksbil kan tömma alla typers slambehållare även om vattendelen inte separeras.  

Slamtömningens slutsumma bestäms enligt den sammanlagda volymen av tömda slambehållare. Tömningsavgiften täcker kostnaderna för uppsamling, transport och behandling av slam. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts. Fakturan för slamtömningarna skickas separat efter tömningen.

Tömningsavgift för slam (inkl. transport och behandling av slam)€ inkl. momsEnhet
Volym av slambehållare 0,01-3,0 m3178,85st
Volym av slambehållare 3,01-6,0 m3232,87st
Volym av slambehållare 6,01-9,0 m3298,49st
Volym av slambehållare 9,01-12,0 m3362,29st

Tömningsavgift för slam

Tömningsavgiften täcker kostnaderna för uppsamling, transport och behandling av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare.

För en och samma tömningsavgift transporteras högst 12,0 m3 slam med undantag för Houtskär, där högst 6 m3 slam transporteras för en tömningsavgift. Den maximala mängden slam som transporteras med specialutrustning eller med traktor är 6 m3 per gång.

Extra avgifter€ inkl. momsEnhet
Flyttningsavgift45,88st
Avgift för särskilt arbete91,76timme
Precisionstömning *67,00st
Snabbtömning **134,00st
Avgift för onödig avhämntning66,84st
* Inte Norrskata i Pargas
** Inte Norrskata i Pargas eller Hitis, Rosala, Högsåra i Kimitoön

Avgift för flyttning av tömningsutrustningen 

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete 

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar. 

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid.

Transportavgift för precisionstömning

Tömningsavgiften utökas med en precisionstömningsavgift, när tömningen beställs till en specifikt avtalad tidpunkt.

Om en precisionstömning beställs till en specifik vardag bör beställningen göras senast två vardagar före tömningen.

Transportavgift för snabbtömning

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning.

Beställning av snabbtömning 

Under vardagar kl. 9–15 kan du vara i kontakt med vår kundtjänst per telefon. I mycket brådskande fall kan tömningen beställas utanför kundtjänstens öppethållningstider via journumret 020 728 2004

Journumret betjänar under vardagar kl. 15–22. Beställningen bör göras innan klockan 18.00 om du vill ha tömningen samma dag. Snabbtömningar utförs endast på vardagar. 

För en brådskande tömning som beställs via journumret debiteras en transportavgift för snabbtömning enligt taxan.

Avgift för onödig avhämtning 

En avgift för onödig avhämtning debiteras om 

 • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut, 
 • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas, 
 • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen, 
 • något slags lås hindrar tömningen eller vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick
 • slambehållarens tömning förhindras av andra orsaker på fastigheten (till exempel oplogad snö, halka, parkerad bil som hinder eller hund) eller
 • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Slaminsamlingen från slamavskiljare och slutna tankar kan avbrytas för en viss tid när fastigheten och dess slambehållare är helt oanvända. Slambehållarna ska vara tomma då avbrottet inleds. Annulleringen ska anmälas till LSJH. Om slaminsamlingen av en permanent fastighet är avbruten i mer än två år eller av en fritidslägenhet i mer än tre år, ska avfallshanteringsmyndigheten informeras med en skriftlig anmälan. 

Annulleringen bör göras senast 4 veckor innan planerad tömning. Om orsaken till annulleringen inte är tillräcklig, meddelar avfallshanteringsnämnden dig om detta. Annulleringen av tömningen gäller endast det pågående året.  

ANNULLERA REGELBUNDEN TÖMNING AV SLAMBEHÅLLARE 

Egenhändig behandling av avloppsvattenslam är tillåtet på vissa villkor. Man bör alltid göra en skriftlig anmälan till avfallshanteringsmyndigheten om egenhändig behandling, t.ex. kompostering eller utnyttjande av avloppsslam inom lantbruk. Utnyttjande av avloppsslam inom lantbruk förutsätter att slammet kalkstabiliseras eller behandlas med någon annan metod, som godkänts av Livsmedelsverket (tidigare Evira) eller miljöskyddsmyndigheten. Slam eller avloppsvatten får inte spridas ut i skogen eller annanstans i naturen, och inte heller obehandlat på åkrarna. Mera information om egenhändig behandling av avloppsslam får du från din kommuns miljövårdsbyrå och från Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.