Utvecklingsprojekt

Utveckling av den cirkulära ekonomin som en del av nationella samarbetsnätverk

Sydvästra Finlands Avfallsservice fungerar som lok för nätverken för cirkulär ekonomi i Åbo- och Saloregionen och lägger grunden för ett nytt slags innovativt samarbete med privata och offentliga aktörer. LSJH har blivit större än sin grundläggande uppgift och driver nu cirkulär ekonomi. Utvecklingsprojekten har rört bland annat återvinning av avlagda textilier, centrum för cirkulär ekonomi, företags- och stadsverksamhet med lägre utsläpp samt främjande av återanvändning av material. LSJH har ett brett samarbete med högskolor, företag, kommuner, utvecklingsinstitutioner och olika samfund. Utvecklingsarbetet skapar också nya arbetsplatser och möjligheter till företagsverksamhet. Nedan följer en lista över projekt som LSJH har genomfört eller varit partner i. Läs mer om projekten genom länkarna nedan och be oss om mer information!

Pågående projekt

Projektperiod: 1.4.2023–31.3.2025  

Syftet med projektet Omkörsfil till återanvändning är att etablera mottagningen och hanteringen av återanvändningsbara saker från hushållen i regionen både i den tredje sektorn och som ett bredare regionalt samarbetsnätverk.

I projektet skapar och testar man en verksamhetsmodell för mottagning av återanvändningsbara saker och material som tillverkas för återanvändning. Denna mottagning sker i samband med avfallshanteringstjänsterna. Materialhanteringen utvecklas så att företagen och samfunden i området får bredare möjligheter att få tillgång till dem.

Pilotprojektet för gemensam mottagning av avfall och saker som är lämpliga för återanvändning erbjuder invånarna en ny tjänst. Om man är osäker på om sakerna som tagits ur bruk är lämpliga för återanvändning kan man ta dem till samma mottagning, där deras lämplighet för återanvändning bedöms och resterande avfall hänvisas till vidare behandling.

Målgruppen i projektet är de företag i området som utvecklar sin affärsverksamhet på återanvändningsmarknaden och i enlighet med principerna om cirkulär ekonomi. Företagen får kunskap om cirkulär ekonomi, material för sin affärsverksamhet och synergifördelar från testet med nya material i samarbete med andra cirkulära aktörer i området.

Sydvästra Finlands Avfallsservice är huvudkoordinator av projektet och Kestävän Kehityksen Yhdistys ry Ekotorget i Åbo är projektpartner.

Projektet delfinansieras av Europeiska unionen och finansieras även av parterna som genomför det.

Projektperiod: 1.12.2022–30.11.2026

tExtended är ett EU-finansierat projekt där det övergripande målet är att minska mängden textilavfall med 80 procent med hjälp av industriella symbioser och genom att demonstrera effektiva metoder för att utnyttja och återvinna textilier kombinerat med digitala verktyg, identifieringsmetoder och databaserade lösningar för att stödja en hållbar cirkulär textilekonomi. Uppgifterna som projektet genererar om lösningar för cirkulär textilekonomi främjar den gröna och digitala omställningen och stödjer samtidigt den europeiska textilbranschen genom att skapa en ny affärsverksamhet och förbättra dess konkurrenskraft och resiliens. Tjugo organisationer från tio länder deltar i projektet.

I projektet tExtended tar man fram en övergripande plan och modell för ett ekosystem för hållbara textilier. Man strävar efter att optimera textilflödena så att man kan bevara materialets värde på ett sätt som är säkert och samtidigt ekonomisk och ekologiskt hållbart. Genom åtgärderna i projektet kan man skapa arbetsplatser och minska koldioxidutsläppen. Lokala aktörer involveras också i testerna av lösningarna och tillsammans säkerställer man att modellen fungerar. Man strävar speciellt efter en effektiv återvinning av återanvändningsbara textilprodukter.

I projektet fokuserar Sydvästra Finlands Avfallsservice i synnerhet på att utveckla textilfiberns kvalitet och testa och utveckla sensortekniken vid materialsorteringen av avlagda textilier.

Finansieras av Europeiska unionen. Ståndpunkterna och åsikterna som uttrycks är skribenternas egna och delas inte nödvändigtvis av Europeiska unionen eller HADEA. Europeiska unionen och myndigheten som beviljar understöd ansvarar inte för dem.

Projektets webbplats https://textended.eu/ 

Projektperiod: 16.4.2021 – 31.12.2025  

I investeringsprojektet kommer man att bygga en fullskalig anläggning för förädling av avlagda textilier åt Sydvästra Finlands Avfallsservice i Toppå i Åbo. Vid anläggningen kommer man att sortera och förädla avlagda textilier som samlats in separat från konsumenter i Finland. Förädlingsanläggningen tillverkar återvinningsfiber som slutprodukt, som säljs till industriföretag för vidare förädling till exempelvis garn eller råvara till nya produkter, som till exempel fibertyger. Målet med projektet är att få cirka 40 procent av de insamlade avlagda konsumenttextilierna i materialomlopp samt utöka affärsverksamhetsmöjligheterna i anknytning till återvinning samt utnyttjande av återvinningsmaterial och antalet arbetsplatser i Finland.

Förädlingsanläggningen utgör en central pusselbit i ekosystemet för cirkulär textilekonomi i Finland och bidrar till att göra Finland till en föregångare inom avlagda textilier och ett europeiskt återvinningskluster för textilier.

Projektet har fått finansiering av NextGenerationEU.

Projektperiod: 1.2.2022 – 31.1.2024

Telavalue har som vision att lösa dagens hållbarhets- och avfallsproblem hos textilier med hjälp av cirkulär ekonomi. Telavalue är ett Business Finland Co-Innovation-projekt och består av ett offentligt forskningsprojekt och sex företagsprojekt.

Temana i projektet är bland annat en ansvarsfull och cirkulär textilverksamhet, anpassning av biobaserade fibrer och återvinningsfibrer till textilprodukter, nya cirkulära affärsmodeller och cirkulering av textilmaterial.

Parter i det offentliga forskningsprojektet är VTT, yrkeshögskolan LAB och yrkeshögskolan i Åbo. Forskningsprojektet finansieras av Business Finland tillsammans med 17 företag och andra organisationer.

Projektet Telavalue är kopplat till Telaketjus tidigare projekt och ekosystemet ExpandFibre. Sydvästra Finlands Avfallsservice finansierar projektet Telavalue och levererar material till det.

Mer information om Telavalue-projektet