Miljö

Allt vi gör går ut på att säkerställa att avfallen hamnar där de ska och att de orsakar minsta möjliga skada på miljön. Avfallets material eller energi dirigeras effektivt vidare på ett sätt som är både ekologiskt och ekonomiskt vettigt. Vårt strategiska mål är att främja resurseffektivitet och regional cirkulär ekonomi för att dämpa klimatförändringarna. Vi siktar på ett så lågt klimatavtryck som möjligt och följer regelbundet upp våra klimatmål. Vår verksamhet producerar också ansenliga koldioxidkrediter, där de viktigaste källorna är el och värme som produceras av brännbart avfall.

Genom konkurrensutsättning kan vi påverka bland annat utsläppen från avfallstransporter. Genom rådgivning strävar vi efter att förebygga uppkomsten av avfall och påverka avfallsåtervinningsgraden. Förutom att utveckla avfallshanteringen och förebygga miljöskadorna från vår egen verksamhet har vi antagit en stor roll inom arbetet med att främja cirkulär ekonomi genom att vara med i flera utvecklingsprojekt för cirkulär ekonomi. Utgångspunkten i de byggnadsprojekt som vi genomför är att beakta koldioxidsnåla lösningar och biologisk mångfald redan i planeringsskedet.

​Miljötillstånden styr vår verksamhet

Verksamheter som medför risk för förorening av miljön behöver ett tillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). Ett miljötillstånd är ett förvaltningsbeslut där man från fall till fall definierar godtagbara modeller, gränser och handlingsmodeller för användning eller belastning av miljön för den institution eller det projekt som ansökt om tillståndet. Mycket detaljerade tillståndsvillkor kan kopplas till miljötillståndet och dessa måste följas för att man ska få behålla tillståndet. I miljötillstånden fastställs också obligatoriska kontroller av verksamhetens miljöpåverkan, och vi kompletterar dessa med frivilliga kontroller. Respons från invånare och personal om miljöobservationer är också en viktig del av uppföljningen av verksamhetens miljöpåverkan.

Miljösystem

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab strävar ständigt efter att förebygga och minska verksamhetens skadliga miljöpåverkan och utveckla sin verksamhet. Bolagets ledningssystem är inte certifierat, men vi följer principerna för den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001.

Minimering och uppföljning av skadlig miljöpåverkan 

Deponigas

De största utsläppen från verksamheten består av växthusgaser från avfallsupplag. Deponigasen består huvudsakligen av metan (CH4), som är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid. Vi bekämpar utsläppen genom att anlägga täta ytstrukturer på avfallsupplag som tagits ur bruk och system för insamling och behandling av deponigaser.

Deponigasen som samlas in av biogaspumpanläggningen vid Toppå utnyttjas som fjärrvärme vid Turku Energias pannanläggning. Deponigasen som samlas in vid Korvenmäki och Isosuo behandlas genom att facklas av till en mindre skadlig form. I Rauhala behandlar man deponigasen genom att oxidera metan och illaluktande svavelföreningar i biofilter. Gasinsamlings- och behandlingssystemens funktion och gasens sammansättning kontrolleras regelbundet.

Klimatet

Baserat på uppgifterna från 2019 har LSJH för första gången beräknat klimatavtrycket från insamlingen och behandlingen av avfall från boende i sitt verksamhetsområde och kommunernas serviceproduktion. Det fungerar som utgångspunkt för uppföljningen av verksamhetens klimatpåverkan och utsläppsminskningsmål. Bolaget har satt upp som mål att minska utsläppen av växthusgaser med totalt 22 procent fram till 2025. Utsläppen från LSJH:s egen verksamhet står för 43 procent och utsläppen från värdekedjan för 57 procent av avfallshanteringstjänstens totala utsläpp. Den främsta åtgärden för att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten är att försluta deponiområden som tagits ur bruk. Täta ytstrukturer och ett system för insamling av deponigas minskar mängden metanutsläpp från avfallsupplagen avsevärt.

Lukter

Funktionerna som eventuell orsakar lukter vid LSJH:s avfallscentraler är deponeringsområdena samt mellanlagringen och omlastningen av bioavfall och brännbart avfall. Tillvaratagandet av deponigaser och täta ytstrukturer på avfallsupplag som tagits ur bruk minskar avfallscentralernas luktutsläpp. I Toppåområdet kontrolleras lukterna kontinuerligt av LSJH, Gasum och Ekopartnerit genom en extern konsult. Invånarna kan anmäla sina luktobservationer på ett formulär eller genom vår kundtjänst.

Vattenhushållning

Genom planenlig vattenhushållning i regionerna förhindrar man att smutsigt vatten hamnar i vattendragen. Lakvatten från avfallscentralerna och smutsigt dagvatten från fälten samlas upp i en utjämningsbassäng, varifrån det leds till ett vattenreningsverk för behandling. Utjämningsbassängen ser till att vattnet matas i en jämn ström till reningsverket och så att eventuellt slam hinner sjunka till bassängens botten. Rent ytvatten i omgivningen hålls åtskilt från avfallscentralernas smutsiga vatten och leds längs överdiken till omgivande diken.

Regionernas grundvatten, ytvattnet i omgivningen och lakvattnet som leds till reningsverken kontrolleras regelbundet. De viktigaste indikatorerna för avfallsanläggningens påverkan är ammoniumkväve, klorid och elektrisk konduktivitet. Ett externt miljöundersökningsföretag ansvarar för LSJH:s vattenkontroller i enlighet med kontrollprogram som godkänts av miljömyndigheterna. I undantagsfall har LSJH förberett sig på möjligheten att ta vattenprov i form av s.k. nödprovtagning av den egna personalen för att upptäcka och snabbt begränsa eventuell skadlig påverkan.

Nedskräpning, damm och buller

Nedskräpning orsakas huvudsakligen av vind och fåglar, som sprider skräp i den närmaste omgivningen. Genom framför allt mellanlagring av plastförpackningar och brännbart avfall i hallar minskar man spridningen av skräp. Avfallscentralernas och sorteringsstationernas omgivningar städas regelbundet på löst skräp.

Dammbelastning orsakas huvudsakligen av trafik samt av krossning av trä och berg. Dammbildningen i trafikområdena minskas genom regelbunden sopning och vattning. Dammbildningen från flis- och krossverksamheten minskas genom vattning och vid behov genom att verksamheten avbryts.

Buller under verksamheten orsakas huvudsakligen av trafikering med transportutrustning och arbetsmaskiner och av lossning av laster samt flis- och krossverksamhet. Spridningen av buller från flis- och krossverksamheten kan förebyggas genom utplacering av högar och arbetsmaskiner. För funktioner som låter väldigt mycket har man satt striktare tidsgränser än de normala verksamhetstiderna i avfallscentralernas miljötillstånd.

Skadedjur och -växter

Skador som orsakas av djur förhindras huvudsakligen genom snabb lagerrotation av brännbart avfall och bioavfall. Externa skadedjursbekämpningsföretag ansvarar för att regelbundet bekämpa gnagare. På våra avfallscentraler bekämpar man också skadliga främmande växtarter.

Utsläpp från transportutrustning

Avfallstransportavtalen kräver strikta utsläppsnormer för transportutrustning. EU:s Euro-utsläppsklassificering fastställer maxgränserna för hälsoskadliga utsläpp från fordon. Avfallsinsamlingen som ordnas av LSJH innehåller också flera entreprenader som genomförs med biogasbilar.

Ökat utnyttjande av avfall och minskad slutdeponering

Genom att öka utnyttjandet av avfall minskar mängden avfall som ska slutdeponeras, medan återanvändningen, återvinningen och energianvändningen ökar och mängden gaser som släpps ut i luften från avfallsupplag minskar. Endast en bråkdel (1,3 procent 2021) av det mottagna samhällsavfallet hamnar numera i slutdeponering. För närvarande utnyttjas cirka 54 procent av samhällsavfallet i LSJH:s verksamhetsområde som material och cirka 54 procent som energi. På LSJH tar man emot och utnyttjar över 30 olika sorters avfall. LSJH strävar ständigt efter att hitta nya lösningar för att utnyttja avfallet.