31.5.2024

Nyheter

Ytbyggnadsarbetet på Rauhala avfallscentrals avstjälpningsplats minskar miljöutsläppen

Vid Rauhala avfallscentral i Pargas kommer hela deponin att stängas och anläggas under ett yttätningsskikt. Ytstrukturerna minskar avstjälpningsplatsernas miljöpåverkan avsevärt och är en viktig del av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) klimatarbete.  

Under sommaren kommer totalt 2,2 hektar deponiområden vid Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) avfallsanläggning i Rauhala att tillslutas under ett vatten- och gastätt yttätningsskikt.  

Syftet med yttätningsskiktet är att täcka avfallsfyllningen så att inte regnvattnet når fram till den i fortsättningen. Samtidigt förhindras även avdunstning av deponigaser i atmosfären. 

Grävningsarbetet kan orsaka tillfälliga luktolägenheter, men när arbetet är slutfört kommer luktolägenheterna i Rauhala avfallscentralområde att minska.  

– Deponins täta ytstruktur kommer att avsevärt minska deponins miljöpåverkan. Den täta ytan hindrar regnvatten från att tränga in i avfallsfyllningen, vilket minskar belastningen på avloppsvattnet orsakad av lakvatten från deponin. Dessutom är yttätningsskiktet det viktigaste sättet att förhindra utsläpp av växthusgaser från deponin och hindrar gaserna från att nå atmosfären, säger LSJH:s utvecklare Tommi Palm

Deponigasen kommer att behandlas biologiskt med biofilter och vid utformningen av deponin och yttätningsskiktet kommer restjord från Pargas jordavfallsplats att användas. I samband med byggandet av ytkonstruktionen görs en reservering för ett solpanelsfält. 

– I och med reservationen kommer det att vara möjligt att bygga ett solpanelsfält på den södra rampen av deponin,  antingen av LSJH eller genom en extern investering. Ett solpanelsfält kan till exempel användas för att producera självförsörjande ren energi till området. Fältet möjliggör användning av ytan på en annars nästan icke utnyttjningsbar sluten deponi, förklarar Palm.  

Endast en bråkdel av avfallet går till deponi 

För närvarande deponeras endast avfall som inte kan utnyttjas som material eller energi och som inte kan behandlas på något annat sätt. Sådana material är till exempel asbest, förorenad jord och mineralull. 

Inget avfall har deponerats på Rauhala avfallscentrals avstjälpningsplats efter 2022. 

– LSJH:s mål är att minimera klimatpåverkan från avfallshanteringen i området, och stängningen av nedlagda deponier spelar en stor roll för att nå det målet, säger Palm.  

Ramago Oy fungerar som entreprenör för Rauhalas ytstrukturarbete. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras på vardagar under avfallscentralens öppettider. 

– Den tunga trafiken kommer att öka i området till följd av projektet. Den passerar dock området via vågen och projektet borde inte ha någon inverkan på trafiken till eller driften av  sorteringsstationen”, säger Palm.  

Ytstrukturentreprenaden beräknas vara klar i slutet av oktober.