Husbolag

Husbolagets avfallsservice

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto i Rusko kommer husbolagen överens om avfallstömning med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Avgifterna för avfallstransporten baserar sig på taxan som upprättats av avfallshanteringsnämnden.

I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, stam-Pargas, Rusko (exkl. Vahto), Salo, Sagu, Åbo och Nystad sköter disponenter och fastighetsskötselbolag själva om konkurrensutsättning av avfallstransport samt tecknar själv avtal med vald transportör. Avfallstransportören fakturerar utgående från sin egen prislista.

Separat insamling bör anordnas vid bostadsbolag på basen av antalet lägenheter enligt följande:

AvfallsslagAntal bostäder, fastigheten i en tätortAntal bostäder, fastigheten i en tätort med över 10 000 invånareAntal bostäder, fastigheten utanför en tätort
Blandavfall1 eller fler1 eller fler1 eller fler
Bioavfall5 eller fler1 eller fler *
Metall (förpackningar och småmetall)5 eller fler
Glasförpackningar5 eller fler
Plastförpackningar5 eller fler
Kartongförpackningar5 eller fler
ReturpapperEnligt avfallslagens § 49 och § 50

* senast fr.o.m. 19 juli 2024

Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten. Kompostering av bioavfall bör alltid anmälas med komposteringsanmälan.

Gå med i avfallsinsamlingen

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, pargas skärgård, reso och Vahto i Rusko kommer husbolagen överens om avfallstömning med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, stam-Pargas, Rusko (exkl. Vahto), Salo, Sagu, Åbo och Nystad sköter disponenter och fastighetsskötselbolag däremot själva om konkurrensutsättning av avfallstransport samt tecknar själv avtal med vald transportör.

Mer ingående anvisningar:

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, pargas skärgård, reso och Vahto i Rusko kommer husbolagen överens om avfallstömning med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Avgifterna för avfallstransporten baserar sig på taxan som upprättats av avfallshanteringsnämnden.

Man går med i avfallstransporten genom att kontakta vår kundtjänst eller taloyhtiot@lsjh.fi.

I det här området kan du även beställa vår avfallskär via vår kärltjänst, som fungerar med nyckel i hand -principen.

I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, stam-Pargas, Rusko (exkl. Vahto), Salo, Sagu, Åbo och Nystad sköter disponenter och fastighetsskötselbolag själva om konkurrensutsättning av avfallstransport samt tecknar själv avtal med vald transportör. Avfallstransportören fakturerar utgående från sin egen prislista.

Avfallslagen som trädde i kraft i juli 2021 för med sig förändringar i insamlingen av förpackningsavfall och bioavfall vid fastigheten. Transporten av förpackningsavfall (glas, metall, plast och kartong) samt bioavfall övergår till att konkurrensutsättas av LSJH. Detta sker stegvis fr.o.m. 1.7.2023, beroende på område och kärltyp:

 • 1.7.2023: stam-Rusko, Pemar, Salo och Sagu – alla kärltyper
 • 1.7.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä och Åbo – kärltyper utan hjul
 • 1.10.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä, Åbo – kärl med hjul
 • 1.11.2023: Nystad – alla kärltyper
 • Pressar och balpressat förpackningsavfall samt rullcontainrar övergår till LSJH:s transporter i samma tidtabell som hjulförsedda kärl.
 • Januari – juli 2024: Bioavfallstransport, gradvis (tidtabellen preciseras efter konkurrensutsättningen)

I transporten av bioavfall sker i nuläget inga förändringar.

Efter de ovan nämnda tidpunkterna kommer man överens om transporten av förpackningsavfall och bioavfall med LSJH. Transportavgifterna baserar sig på avfallstaxan som avfallsnämnden förordnat. Man går med i avfallstransporten genom att kontakta vår kundtjänst på 0200 47470 eller taloyhtiot@lsjh.fi.


Tömningsintervaller

Avfallskärl ska tömmas enligt de tömningsintervaller som avses i avfallshanteringsföreskrifterna. Observera att avfallkärl ska tömmas tillräckligt ofta, så att allt avfall ryms i kärlen och locken kan stängas ordentligt.

AvfallsslagMax tömningsintervall sommartid (vecka 18⁠—40)Max tömningsintervall vintertid (vecka 41⁠—17)
Blandavfall4 veckor4 veckor
8 veckor*
Blandavfall då bioavfall insamlas separat eller komposteras16 veckor16 veckor
Bioavfall2 veckor2 veckor
4 veckor*
Bioavfall som samlas in i ett
ventilerat avfallskärl,
djupinsamlingskärl eller
avfallskärl som placerats i
ett kylt avfallsrum
4 veckor4 veckor
Förpackningsavfall**24 veckor24 veckor
* Under vintertid på fastigheter som är belägna utanför tätorten
** Kartong-, plast- och glasförpackningar samt metallförpackningar och småmetall

Att låsa avfallspunkten

Allmän praxis angående låsning av avfallskärl har fastställts i avfallshanteringsföreskrifterna. Områdesspecifika avvikanden, som orsakas av skillnader i olika insamlingssystem, ser du längre ner på denna sida. På grund av avfallsservicen är det inte obligatoriskt att låsa avfallskärl.

Om fastighetsägaren har låst rutten som leder till avfallskärlets placeringsplats och fastigheten hör till den fastightesvisa avfallsinsamlingen (dvs LSJH ansvarar av tömningen av minst ett avfallsslag), ska låsningen ordnas så, att LSJH:s huvudnyckel passar i låset. Lås med dubbla uttag bör användas i första hand. Fastighetens ägare ansvarar för monterings- och uppehållskostnader samt låsets funktion.

Det är skäl att förverkliga låsningen av nya avfallspunkter men lLOQ S5 -systemet. De punkter som är del av LSJH:s tömningar och redan har lås, har Abloy Sento -utrustning. Dessa lås behöver dock i nuläget inte bytas ut.

Om tillgången till avfallspunkten är stängd av till exempel en port eller bom som öppnas med kod, fjärrstyrare eller telefonsamlat, bör anmälas till taloyhtiot@lsjh.fi eller i OmaLSJH-tjänsten.

Då transporten av förpackningsavfall, dvs glas-, plast- och kartongförpackningar övergår till LSJH under 2023 kommer det att medföra förändringar i låsningsprinciperna för avfallspunkter som ligger i området som omfattas av två transportsystem. iLOQ S5 -låsningssystemet tas i bruk.

Det är skäl att förverkliga låsningen av nya avfallspunkter men lLOQ S5 -systemet. De punkter som är del av LSJH:s tömningar och redan har lås, har Abloy Sento -utrustning. Dessa lås behöver dock i nuläget inte bytas ut.

Låsta avfallspunkter vid vilka det samlas förpackningsavfall bör vara i iLOQ S5-systemet innan följande datum:

 • 1.7.2023: Pemar, stam-Rusko, Salo och Sagu –> alla kärltyper
 • 1.7.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä och Åbo –> Kärltyper som inte har hjul
 • 1.10.2023: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårten, stam-Pargas, Pöytyä och Åbo –> hjulförsedda avfallskärl på 120 – 1100 liter
 • 1.11.2023: Nystad -> alla kärltyper
 • Pressar och balpressat förpackningsavfall samt rullcontainrar övergår till LSJH:s transporter i samma tidtabell som hjulförsedda kärl.

LSJH:s iLOQ S5 -låssystem ersätter inte de nycklar och låssystem som andra entreprenörer i området med två transportsystem använder. Vid ombyggandet av låssystemet bör man se till att även de som transporterar brännbart avfall, bioavfall och returpapper fortfarande kommer in till avfallspunkten. Områden med dubbeltransportsystem är Aura, Lundo, Nystad, Pemar, Pöytyä, Rusko (med undantag av Vahto-området), S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas, Sagu, Salo och Åbo. I dessa områden kan inträde till låsta avfallspunkter ordnas på följande sätt:

1. Husbolaget installerar ett dubbellås som serieläggs i LSJH:s serie samt förser de övriga transportbolagen som utför tömningar vid fastigheten med tillhörande nycklar.

Nycklarna för de övriga transportörerna beställs från BLC Turva. Husbolaget står för kostnaderna av inskaffningen av dessa nycklar, husbolaget och BLC Turva kommer sinsemellan överens om kostnaden.

Nyckelbeställningen görs på följande vis:

 • Husbolagets representant begär skriftligen (e-post till adressen huoltotilaukset.turku@blc.fi) att BLC Turva framställer en nyckel i som passar i samma lås som LSJH:s avfallstransportörs är serielagd att passa i. Nyckeln programmeras endast för de punkter, som kunden uppger.
 • I beställningen uppges
  • Användningsmålen: fastighetens/fastigheternas namn och adress samt LSJH:s kundnummer om det finns tillhanda
  • Uppgifter om transportentreprenören som nyckeln framställs för

De iLOQ -certifierade låssmedar som har avtal med LSJH kan fortsättningsvis tillverka låscylinderhus i LSJH:s serie, men de nycklar som beställs för övriga transportföretag ska beställas av BLC Turva.

2. Låsningen ordnas så, att de övriga entreprenörerna fortsättningsvis kommer in till avfallspunkten med sin egen nyckel och den av LSJH konkurrensutsatta entreprenören låser upp med sin egen nyckel.

 • Lås med dubbelt uttag, där både invånarnas och LSJH:s nyckel passar + ett rörlås, där de andra transportörernas nycklar passar.
 • Lås med dubbelt uttag, där både invånarnas och andra transportörers nycklar passar + ett rörlås, där LSJH:s nyckel passar.
 • Hänglås, där invånarnas nyckel passar + ett rörlås där både de andra transportörernas och LSJH:s nycklar passar
 • Ett kodlås. Det är på fastighetens ansvar att meddela koden till både de andra transportörerna och LSJH.

Rörlås ska placeras intill rutten som leder till avfallspunkten. Det är på fastighetens ansvar att lägga en nyckel som passar till avfallspunktens lås inuti röret.

Om tillgången till avfallspunkten är stängd av till exempel en port eller bom som öppnas med kod, fjärrstyrare eller telefonsamlat, bör anmälas till taloyhtiot@lsjh.fi eller i OmaLSJH-tjänsten.

Husbolaget ansvarar för att informera de transportbolag de konkurrensutsatt om ändringar i avfallspunktens låsning som möjligen berör dem.

Ifall man önskar låsa en olåst avfallspunkt bör man genast från början ta i användning iLOQ S5-låssystemet.


Avfallsservicens grundavgift

Utöver avfallstransportavgift uppbärs det i hela Sydvästra Finland en grundavgift. LSJH fakturerar årligen grundavgiften av alla hushåll och fritidsbostäder som är i beboeligt skick.