Avfallslagen ändrade – vilka åtgärder för det med sig för husbolag?

I och med ändringen av avfallslagen ansvarar LSJH i fortsättningen för transporten av husbolagens nyttoavfall. Dessa nyttoavfall är kartong-, plast- och glasförpackningar samt metallförpackningar och småmetall samt bioavfall. Ändringarna trädde i kraft för förpackningsavfallet år 2023. För bioavfall trädde ändringarna i kraft under första halvan av år 2024.

Åtgärder som krävs av husbolagen

För att tömningen av avfallskärlen och avfallstransporten skall löpa utan avbrott under övergångsfasen krävs följande åtgärder av disponenten eller någon annan som ansvarar för husbolagets avfallsservice:

Skyldighet till separat insamling

Bostadsfastigheter bör ha åtminstone följande avfallskärl:

 • Fastigheten har minst 5 bostäder och är belägen i en tätort: blandavfall, kartong-, glas- och plastförpackningar, metallförpackningar och småmetall samt bioavfall.
 • Fastigheten har minst 1 bostad och den är belägen i en tätort med över 10 000 invånare: blandavfall samt som ny bioavfall beroende på område senast 1.1, 26.2 eller 13.5.2024. Man kan ansluta sig frivilligt till insamlingen av förpackningsavfall.
 • Fastigheten har minst 1 bostad och är belägen utanför ovannämnda tätorter: bladavfall. Man kan ansluta sig frivilligt till insamlingen av bio- och förpackningsavfall på området med frivillig separat insamling.

Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten. Komposteringen bör alltid anmälas till kommunens avfallshanteringsmyndighet.

Kärltjänst

För de avfall som transporteras av LSJH kan du även beställa avfallskärl behändigt via vår kärltjänst, som fungerar med nyckel i hand-principen.

Husbolaget kan ha en avfallspunkt som används enbart av invånarna i husbolaget i fråga. Avfallsinsamlingen kan likväl arrangeras tillsammans med grannhusbolaget eller -husbolagen endera som helhet eller endast beträffande vissa avfallsslag.

Hur avfallskärlsuppgifterna anmäls till LSJH skiljer sig beroende på om avfallspunkten används av enbart en fastighet eller ifall den är delad och används av flera fastigheter:

Fastighetens avfallskärl används enbart av invånarna i husbolaget i fråga

Kontrollera i OmaLSJH-tjänsten ifall de uppgifter som ditt nuvarande transportbolag har meddelat till transportregistret om avfallskärlens antal, storlek och tömningsrytm är korrekta. Du hittar uppgifterna bakom fliken ”Löpande tjänster som väntar på godkännande”.

Ifall de är korrekta, kan du acceptera förslaget. Ifall uppgifterna behöver korrigeras bör du avvisa förslaget och fylla i de korrekta uppgifterna via ”Beställ tjänst”-länken. 

Ifall det i OmaLSJH saknas uppgifter om avfallskärlen vid din fastighet så har dessa inte funnits att få via avfallstransportregistret. Be i så fall uppgifterna om avfallskärlen samt deras tömningsintervaller av det nuvarande transportföretaget, ifall du inte har denna information från tidigare. Efter detta kan du lägga till uppgifter om de kärl som saknas via ”Beställ tjänst”-länken. Via ”Beställ tjänst”-länken kan du även göra nya tömnings- och kärlbeställningar.

OmaLSJH-databanken

Vi har sammanställt en OmaLSJH-databank, i vilken du hittar svar på de flesta frågor gällande användningen av tjänsten samt övriga till övergångstiden relaterade frågor. Databanken finns för närvarande enbart på finska.

Fastigheten har gemensamma avfallskärl med en eller flera andra fastigheter

Avfallspunkter eller – kärl som är gemensamma för flera fastigheter kan inte accepteras eller meddelas via OmaLSJH-tjästen, utan dessa uppgifter bör meddelas via e-post till adressen husbolag@lsjh.fi. Tjänsterna förs in i systemet av LSJH, så att uppgifterna om de ställen som är med i samkärlet kan länkas ihop med de så kallade kimppan.

För avfallskärl som är gemensamma för flera husbolag behöver vi följande uppgifter:

 • Vem fungerar som ansvarsperson för den gemensamma avfallspunkten samt ansvarspersonens kontaktuppgifter.
 • Information om de fastigheter som är med i den gemensamma avfallspunkten samt användningsandelen för respektive fastighet (%)
 • Faktureringsuppgifter samt vid behov önskad referens
 • Adressen där avfallskärlen finns och vid behov en beskrivning/kartbild på vart avfallspunkten finns.
 • Information om vilka avfallsslag som samlas in vid den gemensamma punkten (kärlstorlek och antal) samt önskad tömningsintervall för respektive avfallsslag.

Användarnamn till OmaLSJH-tjänsten

Ifall du inte ännu har användarnamn till OmaLSJH-tjänsten så får du den genom at skicka följande uppgifter med rubriken ”Beställning av användarnamn” till adressen husbolag@lsjh.fi:  

 • Ditt namn
 • Disponentbyråns namn / Husbolagets namn och adress (ifall ett enskilt ställe) samt information om din roll i husbolaget (exempelvis styrelsens ordförande)
 • Din e-postadress
 • Telefonnummer

Avfallskärlens tömningsintervaller

Den längsta möjliga tömningsintervallen definieras i områdets avfallshanteringsföreskrifter. Observera att avfallskärlen dock bör tömmas tillräckligt ofta, så att allt avfall ryms i kärlen och locken kan stängas ordentligt. Mer information om tömningsintervallerna hittar du på ”Tömningsintervaller”-sidan.

Om fastighetsägaren har låst rutten som leder till avfallskärlets placeringsplats och LSJH ansvarar för tömningen av en eller flera avfallskärl, ska låsningen ordnas så att LSJH:s universalnyckel passar i låset. Lås med dubbla uttag bör användas i första hand. I andrahand kan en nyckel som passar till avfallspunktens lås läggas i ett rörlås som går att öppna med LSJH:s universalnyckel.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för monterings- och uppehållskostnader samt för låsets funktion. Ifall ett rörlås används är det på fastighetens ansvar att lägga en nyckel som passar till avfallspunktens lås inuti röret. Läs mera om förverkligandet av låsningen på ”Att låsa avfallspunkten”-sidan.

Ifall passagen till avfallspunkten har hindrats med till exempel en port eller bom som öppnas med en nummerkod eller genom ett telefonsamtal, bör detta meddelas via OmaLSJH-tjänsten eller till adressen husbolag@lsjh.fi.

Ifall passagen till avfallspunkten hr hindrats med till exempel med en port eller bom som öppnas med en fjärrkontroll, bör detta meddelas via OmaLSJH-tjänsten eller till adressen husbolag@lsjh.fi. Därtill bör man leverera fyra (4) stycken fjärrkontroller till LSJH:s kontor i Oriketo i Åbo. Fjärrkontrollerna kan levereras till kontoret under vardag kl. 9-15 eller alternativ skickas per post till adressen Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab / Husbolag, Lastgatan 17, 20380 Åbo. Med de fjärrkontroller som levereras per post bör man lägga med den nedag liggande blanketten för överlåtelse av avfallspunktens fjärrkontroller (Jätepisteen kaukosäätimen luovutuslomake – finns för närvarande enbart på finska). Blanketten bör vara ifylld å avsändarens vägnar. LSJH kompletterar blanketten och levererar en kopia av den åt avsändaren.