Välfungerande avfallsutrymmen och kärl

Ett användarvänligt och säkert avfallsutrymme, som ett soprum eller ett avfallstak, är viktigt för att avfallshanteringen ska fungera bra både från avfallsservicens och invånarens synvinkel. Ett välplanerat och välskött avfallsutrymme är behagligt och säkert att använda. Vid planering av avfallsutrymmen ska man ta i beaktande kommunala avfallshanteringsbestämmelser samt byggnadstillsyns- och räddningsmyndigheternas anvisningar och bestämmelser. 

Avfallsutrymmet ska dimensioneras utifrån avfallstyperna som ska samlas in, avfallsmängden och avfallskärlens tömningsintervall, så att kärlen kan tömmas utan att andra insamlingsredskap behöver flyttas. 

 • Tillgänglig ingång, varken tröskel eller trappor
 • Bra belysning
 • Ett hårt och plant golv eller underlag som inte är halt
 • Tillräckligt med utrymme, även för eventuella nya kärl
 • Tydlig skyltning; sorteringsanvisningar och viktiga kontaktuppgifter
 • Rätt dimensionerade avfallskärl och tömningsintervaller
 • Genomtänkt placering av avfallskärl, kärl som töms oftare ska stå längst fram
 • En tillräckligt bred dörröppning, minst 150 cm bred
 • En mekanism som håller dörren öppen
 • Gärna en låsbar dörr
 • Rengöringsutrustning som går lätt att nå, vattenuttag och avlopp är bra att ha
 • God ventilation
 • Förvaringsplats för redskap som är avsedda för skötsel av avfallsutrymmet

Att observera vid placering av avfallsutrymmet

Placera avfallsutrymmet på brandsäkert avstånd från byggnader och granntomtens gränser, det ska vara minst 8 meter. Avfallsutrymmet ska inte placeras för nära ventilationsystemets luftintag, lekplatser eller invånarnas uteplatser. Tömningen ska gå att ordna så att den går till tryggt och säkert för både chauffören och invånarna. Allra bäst är det, om avfallsbilen inte behöver backa alls under tömningbesöket. Frontlastande kärl och djupinsamlingssystem bör placeras så, att avfallsbilen kan köra alldeles intill dem. Hjulförsedda avfallskärl som flyttas för hand ska stå så, att avfallsbilen kan stanna innanför 10 meter från avfallspunkten. Säkerställ bra belysning vid avfallsutrymmet och dess omgivning.

Anskaffning av avfallskärl

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallskärl som passar avfallsinsamlingssystemet. Information om vilka avfallsslag som ska samlas in vid fastigheten hittar du i avfallshanteringsföreskrifterna eller på vår sida ämnad för husbolag.

Manuellt flyttbara kärl ska ha lock och hjul. Hjulförsedda avfallskärl kan hyras från vår bekymmerfria kärltjänst, frontlastar- och djupinsamlingskärl fås på den fria marknaden.