Transportörer & entreprenörer

Här hittar du information för transportföretag och entreprenörer som besöker våra avfallsscentraler.

Mottagning av stora avfallspartier sker vid avfallscentralens vågkontor och fordonsvågar. Vissa avfallslass fordrar elektroniskt transportdokument. I våra avfallscentraler används styrningssystemet Materialport för att upprätta transportdokument.

Enligt avfallslagen bör föraren innan transporten börjar upprätta ett elektroniskt transportdokument för följande avfall:

  • Farligt avfall
  • Slam från slamavskiljare och slutna tankar
  • Slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar
  • Förorenad mark
  • Övriga bygg- och rivningsavfall (bl.a. träavfall, blandat bygg- och rivningsavfall)

Transportdokumentet gäller yrkesmässig transport av avfall. Om avfallet hämtas från ett hushåll ansvarar föraren för att upprätta ett transportdokument, överlämna det till mottagaren och förvara det.

Avgifterna gäller för avfallspartier som levereras med traktorsläp, lastbil eller växelflak som vägs. För partierna debiteras en fordonsvis vägningsavgift på 15 €/lass (moms 0 %). En minimiavgift enligt en vikt på 20 kg debiteras för alla lass.

[table “907” not found /]
Avfall som ingår i kommunens andrahandsansvarBehandlingsavgift €/ton (moms 0 %)Behandlingsavgift €/ton (moms 24 %)
Deponerbart förorenade jord- och stenmaterial, industri- och processavfall, produktionsavfall och annat företagsavfall samt avfall som kräver specialbehandling och som inte har någon annan fastställd särskild behandlingsavgift, beroende på utnyttjandemöjlighet, kvalitet och mängd.0–350,000–434,00
Bioavfall från företag, klasse 3120,00148,80
Bioavfall, kräver förbehandling199,00246,76
Räfsavfall från företag30,0037,20
Grovavfall från företag eller byggverksamhet255,00316,20
[table “895” not found /]

Hanteringsavgifterna baserar sig på avfallstaxan som godkännts av avfallshanteringsnämnden. Rätt till förändringar förbehålles.

Vänligen observera

  • Toppå avfallscentral i Åbo tar inte emot stora partier av asbest eller slutavfall.
  • Korvenmäki avfallscentral i Salo tar inte emot stora partier av bitumentakfilt, slam från regnbrunnar eller slam från avloppsrengöring.
  • De enda stora partier Rauhala avfallscentral i Pargas och Isosuo avfallscentral i Reso tar emot är träavfall samt ris och kvistar.

Kontanter, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard kan användas som betalningsmedel. Observera att t.ex. American Express inte fungerar som betalningsmedel.

Företag som kan ta emot elektroniska fakturor, får direkt in nätfakturan i sitt eget system i elektronisk from. Adressen för nätfakturan kan meddelas via e-post till adressen kundtjanst@lsjh.fi.

Avfallshanteringsavgifterna faktureras per kalendermånad. Eventuella påminnselser angående fakturan bör göras till Sydvästra Finlands Avfallsservices kontor inom 14 dagar från det att fakturan mottagits.

Lowell Finland Ab sköter om att skicka betalningspåminnelserna. Lowell Finland debiterar en avgift enligt sin egen prislista för att skicka en betalningspåminnelse. Dessutom tillkommer till fakturan dröjsmålsränta enligt räntelagen. Efter detta forstätter indrivningen som tratta.

Avfall som uppkommer då näringsverksamhet idkas hanteras i huvudsak utanför den kommunala avfallshanteringen. Företagen, affärerna, den privata serviceverksamheten och industri- och produktionsanläggningarna ansvarar för sin egen avfallshantering och skaffar de tjänster de behöver av privata företag inom avfallsbranschen.

Om inget företag inom avfallsbranschen kan erbjuda en rimligt tillgänglig mottagningstjänst, kan företaget på grund av bristande utbud av andra tjänster be LSJH om tjänsten inom ramen för kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand (avfallslagen 33 §). Begäran görs via Materiaalitori som underhålls av Motiva.

Blankett för grunddefinition av avfallets deponerbarhet

Med denna blankett ger avfallets producent/innehavare information om uppkomstprocesserna, egenskaperna och deponerbarheten av det avfall som levereas till avfallscentraler. Utredningen av deponerbarhet gäller alla avfall förutom samhällsavfall och avfall som kan liknas vid det samt oförorenade jord-, sten- eller muddringsmassor.

Transportdokument

Transportdokument ska enligt lagar och förordningar upprättas i elektroniskt format. Om det inte finns förutsättningar för det, kan en pappersblankett i undantagsfall komma på fråga.

Se pågående konkurrensutsättningar:

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar som uppsamlats från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) delägarkommuners område bör transporteras för behandling till mottagningsplatser som utpekats av LSJH.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) upprätthåller för sina andelskommuners räkning allmänna mottagningsplatser för avfall samt anvisar mottagningsplatser för olika avfallsslag. Allt avfall vars hantering kommunen ansvarar för ska enligt avfallslagen föras till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen anvisar.

Avfallspartiet kan returneras till ägaren, om det innehåller avfall som inte lämpar sig för Sydvästra Finlands Avfallsservices mottagning, om inte tillräcklig information om partiet givits vid mottagningen, om det inte finns en betalare för lasset eller om lassen upprepade gånger lossas fel. Returnerade partier meddelas till områdets övervakande miljömyndigheter.