Transportörer & entreprenörer

Täältä löydät tietoa kuljetusyrityksille ja urakoitsijoille, jotka asioivat jätekeskuksissamme.

Suurten jäte-erien vastaanotto tapahtuu jätekeskusten vaakatoimistoilla ja ajoneuvovaaoilla. Tietyt jätekuormat vaativat sähköisen siirtoasiakirjan. Jätekeskuksissamme käytetään Materialport -toiminnanohjausjärjestelmää, jossa siirtoasiakirjoja hallinnoidaan.

Jätelain mukaan jätteen haltijan tai kuljettajan on laadittava sähköinen siirtoasiakirja seuraavista jätteistä ennen jätteen siirron aloittamista: 

  • Vaaralliset jätteet 
  • Saostus- ja umpisäiliölietteet 
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteet 
  • Pilaantuneet maa-ainekset 
  • Muut rakennus- ja purkujätteet (mm. puujätteet, sekalainen rakennus- ja purkujäte) 

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, sähköisen siirtoasiakirjan laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle ja säilyttämisestä huolehtii kuljettaja.

Avgifterna gäller för avfallspartier som levereras med traktorsläp, lastbil eller växelflak som vägs. För partierna debiteras en fordonsvis vägningsavgift på 15 €/lass (moms 0 %). En minimiavgift enligt en vikt på 20 kg debiteras för alla lass.

AvfallstypBehandlingsavgift €/ton (moms 0 %)Behandlingsavgift €/ton (moms 24 %)
Brännbart avfall, samhällsavfall160,00198,40
Avfall som innehåller asbest (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)210,00260,40
Betong- och tegelavfall (sidomått 0-150 mm)35,0043,40
Betong- och tegelavfall (sidomått 150-1000 mm)50,0062,00
Betong- och tegelavfall (sidomått över 1000 mm)65,0080,60
Bioavfall (som kommunen ansvarar för)51,0063,24
Takfilt av bitumen (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)222,00275,28
Räfsavfall från hushåll (ingen vägningsavgift)0,000,00
Räfsavfall, övrigt *30,0037,20
Sandningssand5,006,20
Sandningssand, innehåller avfall95,00117,80
Jordmaterial som innehåller avfall från hushåll (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)100,00124,00
Stubbar70,0086,80
Grovavfall (stort blandat lass som kräver sortering, stoppade möbler, hushållets renoveringsavfall)214,00265,36
Slutavfall (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)251,00311,24
Metall (ingen vägningsavgift)0,000,00
Tryckimpregnerat trä (innehåller inga stora metallbitar)370,00458,80
Tryckimpregnerad trä (innehåller stora metallbitar)400,00496,00
Träavfall (ingen vägningsavgift)0,000,00
Ris (ingen vägningsavgift)0,000,00
Blandlass av ris och räfsavfall55,0068,20
Slam från regnbrunnar (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)80,0099,20
Specialavfall från hälsovården (endast lass som lossas för hand, mottagning endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler)250,00310,00
Slam från avloppsvattenrengöring (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)197,00244,28
* Räfsavfall från företagsverksamhet, kommunens/stadens verksamhet eller från kommunalt ägt bolag/företag.
Avfall som ingår i kommunens andrahandsansvarBehandlingsavgift €/ton (moms 0 %)Behandlingsavgift €/ton (moms 24 %)
Deponerbart förorenade jord- och stenmaterial, industri- och processavfall, produktionsavfall och annat företagsavfall samt avfall som kräver specialbehandling och som inte har någon annan fastställd särskild behandlingsavgift, beroende på utnyttjandemöjlighet, kvalitet och mängd.0–350,000–434,00
Bioavfall från företag, klasse 3120,00148,80
Bioavfall, kräver förbehandling199,00246,76
Räfsavfall från företag30,0037,20
Grovavfall från företag eller byggverksamhet255,00316,20
TilläggsavgifterAvgift €/h (moms 0 %)Avgift €/h (moms 24 %)
Person- och minimaskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)60,0074,40
Maskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)90,00111,60

Hanteringsavgifterna baserar sig på avfallstaxan som godkännts av avfallshanteringsnämnden. Rätt till förändringar förbehålles.

Vänligen observera

  • Toppå avfallscentral i Åbo tar inte emot stora partier av asbest eller slutavfall.
  • Korvenmäki avfallscentral i Salo tar inte emot stora partier av bitumentakfilt, slam från regnbrunnar eller slam från avloppsrengöring.
  • De enda stora partier Rauhala avfallscentral i Pargas och Isosuo avfallscentral i Reso tar emot är träavfall samt ris och kvistar.

Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.

Yritykset, jotka voivat vastaanottaa sähköisiä laskuja, saavat verkkolaskun suoraan omaan järjestelmäänsä sähköisesti. Verkkolaskuosoitteen voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Jätteenkäsittelymaksut laskutetaan kalenterikuukausittain. Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä LSJH:n toimistolle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.

Olemme ulkoistaneet maksuhuomautusten lähettämisen Lowell Suomi Oy:lle. Lowell Suomi veloittaa maksumuistutuksen lähettämisestä oman hinnastonsa mukaisen maksun. Lisäksi laskuun lisätään viivästyskorko korkolain mukaan. Tämän jälkeen perintä jatkuu trattana.

Yritystoiminnassa syntyvä jäte käsitellään pääsääntöisesti kunnan jätehuollon ulkopuolella. Yritykset, kaupat, yksityinen palvelutoiminta ja teollisuus- ja tuotantolaitokset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja hankkivat tarvitsemansa palvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä.

Kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittelylomake

Jätteen haltijalla tai muulla tuojalla on velvollisuus antaa riittävät tiedot kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi ennen jätteen toimittamista jätteen vastaanottoon. Kaatopaikkakelpoisuuden arviointimenettelyä sovelletaan kaikkiin kaatopaikalle sijoitettaviin jätteisiin. Ainoastaan yhdyskuntajätteen tai laadultaan
ja ominaisuuksiltaan siihen rinnastettavan jätteen, sekä asbestin osalta kaatopaikkakelpoisuutta ei tarvitse arvioida.

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirjat laaditaan nykylakien ja -säädösten mukaan sähköisesti. Jos tähän ei ole edellytyksiä, voi siirtoasiakirjan poikkeuksellisesti laatia paperisena.

Katso käynnissä olevat kilpailutukset:

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) osakaskuntien alueelta kerätty asumisen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan saostussäiliö-, pienpuhdistamo- ja umpisäiliöliete tulee kuljettaa käsiteltäväksi LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. LSJH vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet. 

Jätekuorma voidaan käännyttää takaisin, jos se sisältää LSJH:n vastaanottoon soveltumatonta jätettä, jos jätteen vastaanotossa ei anneta riittäviä tietoja kuorman sisällöstä, jos kuormalle ei ole maksajaa tai kuormien virheellinen purkaminen on toistuvaa. Palautetut kuormat ilmoitetaan alueen valvoville ympäristöviranomaisille