Mottagning av stora avfallspartier

Mottagning av stora avfallspartier sker vid avfallscentralens vågkontor och fordonsvågar. Vissa avfallslass fordrar elektroniskt transportdokument. I våra avfallscentraler används styrningssystemet Materialport för att upprätta transportdokument.

Våra avfallscentraler, som tar emot stora avfallspartier, är belägna vid dessa sorteringsstationer.

Vänligen observera

 • Toppå avfallscentral i Åbo tar inte emot stora partier av asbest eller slutavfall.
 • Korvenmäki avfallscentral i Salo tar inte emot stora partier av bitumentakfilt, slam från regnbrunnar eller slam från avloppsrengöring.
 • De enda stora partier Rauhala avfallscentral i Pargas och Isosuo avfallscentral i Reso tar emot är träavfall samt ris och kvistar.

MaterialPort vid avfallscentralens vågkontor

Avfallscentralernas mottagning använder driftkontrollsystemet MaterialPort för stora avfallspartier. När lasset kommer till vågkontoret fyller personalen i uppgifterna om lasset i systemet. Avfallets producent eller transportör kan ven släv andända MaterialPort utan extra kostnad och fylla i avfallslassets uppgifter på förhand. Detta gör att allt går snabbare vid vågkontoret. personalen kontrollerar uppgifterna och väger fordonet vid ankomst.

 • Farligt avfall
 • Slam från slamavskiljare och slutna tankar
 • Slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar
 • Förorenad mark
 • Övriga bygg- och rivningsavfall (bl.a. träavfall, blandat bygg- och rivningsavfall)
 • Faktureringskontrakt/kund
 • Avfallets upphov
 • Avhämtningsplats och kommun, där avfallet upstått
 • Avfallets sort och kvalitet (på basen av detta bedömer personalen lämplig hantering av avfallet)
 • Verksamheten som gett upphov till avfallet
 • Transportföretaget

Vänligen observera att

 • Dessa uppgifter om lasset alltid behövs, oberoende om transportdokumentet upprättas i MaterialPort eller något annat styrningssystem.
 • Om ett annat system än MaterialPort används, är det på chaufförens ansvar att i elektroniskt format leverera transportdokumentet till avfallscentralen.

Adresser för leverans av transportdokument: topinoja@lsjh.fi, korvenmaki@lsjh.fi, isosuo@lsjh.fi, rauhala@lsjh.fi

Kunder och transportföretag som ofta kommer med lass kan få rättigheter till att väga lassen själva. Då kan chauffören köra ombord på vågen och väga lasset med hjälp av sin mobil, surfplatta eller fordonsenhet, genom att logga in på MaterialPort via Google Chrome -browsern.

Vågkontorets personal hjälper och ger råd vid behov. Mer information om att ta i bruk MaterialPort fås av miljöplanerare Kaisa Pesonen, kaisa.pesonen@lsjh.fi.

MaterialPort stöder verksamheten

I MaterialPort finns alla vägningshändelser sparade, och kan nås av transportören var och när som helst.

 • Vid behov kan man skriva ut vägningskvittot direkt ur MaterialPort.
 • Vägningshändelsens mer ingående uppgifter kan kontrolleras i efterhand, till exempel vid uppföljning av faktureringen.
 • I MaterialPort kan man även ta ut filtrerade rapporter över vägningshändelser och spara dem i tabellformat.