Mottagningsplatser för kommunalt avfall 

 Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) upprätthåller för sina andelskommuners räkning allmänna mottagningsplatser för avfall samt anvisar mottagningsplatser för olika avfallsslag. Allt avfall vars hantering kommunen ansvarar för ska enligt avfallslagen föras till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen anvisar. LSJH tar också emot avfall från näringslivet som hör till kommunens andrahandsansvar. 

Avfall som kommunen ansvarar för är avfall från boende samt kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.

Mottagningsplatser för avfall från boendet

Exempel på avfall som uppstår vid boende: 

  • Hushållsavfall så som brännbart avfall och bioavfall
  • diverse avfall från boented, till exempel trasiga möbler och annat lösöre
  • farligt avfall från hemmet
  • avloppsslam från hushåll
  • bygg- och rivningsavfall som uppstår då invånaren själv bygger eller renoverar
  • avfalls som uppstår vid gårds- och trädgårdsarbete hemma, till exempel räfsavfall, ris och sandningsgrus

Dessa avfall ska alltid föras till mottagningsplatser som LSJH anvisar. Mottagningsplatserna är fastställda i avfallshanteringsföreskrifterna.

Mottagning

OBS! Vid mottagningen bör transportören meddela vilken/vilka kommuner avfallet har samlats in från. 

Avfall som faller under producentansvaret samt dess mottagningsplatser

Producentsammanslutningen fastställer mottagningsplatserna för de avfall som faller under producentansvaret. Gällande dessa varor är det de aktörer som producerar, importerar och förpackar dem, som också ansvarar för avfallshanteringen och avfallshanteringskostnaderna då varorna blir avfall. Detta kallas för producentansvar. Producentansvaret gäller elapparater, skrotade däck, skrotfordon, ackumulatorer, batterier, returpapper och förpackningar.

Producentsammanslutningen avser mottagningsplatser för dessa avfall, mottagningsplatserna kan vara olika för konsumenter och företag. Konsumenternas förpackningsavfall förs oberoende av transportsystem till de mottagningsplatser som producenterna anvisat för kommunens, det vill säga i praktiken för Sydvästra Finlands Avfallsservices, räkning. 

Mottagning av övriga avfall

Avfall som uppstår vid företagsverksamhet hanteras huvudsakligen utanför den kommunala avfallsservicen. Företag, affärer, privat serviceverksamhet samt industri- och produktionsanläggningar sköter själva om sin avfallshantering och anskaffar de tjänster de behöver från avfallshanteringsbolag i den privata sektorn.