24.10.2023

Avfallstaxa för år 2024 uppmuntrar till sortering av bioavfall

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd förbereder en uppdatering av avfallstaxan för nästa år. De viktigaste föreslagna förändringarna är höjning av avfallshanteringens grundavgift så att grundavgiftsinkomsten fullt ut täcker kostnaderna för tjänster som omfattas av grundavgiften, och en 20 procents sänkning av behandlingsavgiften för bioavfall. En tömningsavgift baserad på slambehållarens volym presenteras för tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Läs hela meddelandet på Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds websidor: Avfallstaxa för år 2024 uppmuntrar till sortering av bioavfall | Turku.fi