7.2.2023

LSJH och Pargas stad investerar 3 miljoner euro i avfalls- och avloppsvattenhanteringen i Korpo

Pressmeddelande 7.2.2023
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Pargas stad

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har inlett byggnadsarbetet för en mottagningsstation för slam från slamavskiljare och slutna tankar samt en ny omlastningsstation för avfall vid sin sorteringsstation på Korpo reningsverksområde i Pargas. Samtidigt utökar Pargas stad reningsverkets kapacitet och förbättrar dess reningsprocess. Byggnadsarbetet ska vara klart i början av 2024.

Pargas stad och Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) investerar totalt cirka tre miljoner euro i utvecklingen av skärgårdens avloppsvatten- och avfallshantering. LSJH låter bygga en mottagningsstation för slam från slamavskiljare och slutna tankar i anslutning till Korpo reningsverk i Pargas stad. Dessutom inför man nya omlastningsfunktioner för brännbart avfall samt glas- och metallförpackningsavfall i området.

Processen för mottagning av slam från slamavskiljare och slutna tankar förläggs till en 300 kvm stor ny byggnad, som uppförs mitt på tomten på det nuvarande komposteringsfältsområdet. I processen separerar och torkar man slam från slamavskiljare och slutna tankar. Det separerade rejektvattnet leds till det intilliggande reningsverket för att renas, och det torkade slammet skickas till en licensbelagd behandlingsanläggning för att utnyttjas.

Investeringarna minskar belastningen på Skärgårdshavet

Pargas stads investering utökar Korpo reningsverk och ökar dess reningskapacitet avsevärt. Reningsverket och slammottagningsstationen är processtekniskt anslutna till varandra och ligger intill varandra på samma tomt.

När den nya mottagningsinfrastrukturen är klar förs slam från slamavskiljare och slutna tankar från boende i Pargas skärgård till Korpo mottagningsstation för slam från slamavskiljare och slutna tankar. På mottagningsstationen ställer man också in sig på att förbehandla reningsverksslam från skärgårdens reningsverk.

– Förbehandlingen av slam från slamavskiljare och slutna tankar tillsammans med den effektiviserade reningen av avloppsvatten minskar belastningen på Skärgårdshavet. De förnyade omlastningsfunktionerna för samhällsavfall tryggar i sin tur en kostnadseffektiv avfallshantering i utmanande skärgårdsförhållanden, berättar Jyri Metsänranta, produktionschef vid LSJH.

– Investeringen i reningsverket säkerställer att vi uppnår kraven i det nya miljötillståndet för Korpo reningsverk, samtidigt som vi stödjer Pargas stads strategi och målen för hållbar utveckling, konstaterar Jonas Nylund, teknisk chef vid Pargas stad.
 
Sorteringsstationens verksamhet fortsätter som innan

Verksamheten vid LSJH:s sorteringsstation i Korpo fortsätter som innan. Trafikeringen vid stationen kommer däremot att förbättras. I samband med att man bygger ut området breddar man också anslutningen till Strömmavägen, så att kombinationsfordon kan ta sig till avfallshanteringsområdet och tillbaka till Strömmavägen.

– Samtidigt breddar man själva infartsvägen till sex meter så att kombinationsfordon och fordon som tar små laster till sorteringsstationen kan mötas på vägen. Den nuvarande eldrivna skjutporten byts ut och placeras närmare avfallshanteringsområdet, säger Metsänranta.

Byggnadsarbetet i området startade i början av januari. Markanläggningsentreprenörerna har röjt träd i området och utför nu sprängning samt gräv- och byggnadsarbete för vattenhantering.

– Näst på tur är krossning av sprängsten och breddning av infartsvägen. Den nya väganslutningen ska vara klar i slutet av februari. Byggnadsentreprenören har också börjat etablera byggplatsfunktioner på sitt entreprenadområde, berättar Metsänranta.

Mer information:

Jyri Metsänranta, produktionschef
 Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
 tel. 02 727 6850
 jyri.metsanranta@lsjh.fi

Jonas Nylund, teknisk chef
 Pargas stad
 tel. 050 428 3774
 jonas.nylund@pargas.fi